Bild

Insyn förlorades vid snabbt bygglov

Det blir svårare för allmänheten att påverka Kapell­uddens utveckling. Det är följden av att campingen fick bygglov innan planerna för området är klara.

Kapelludden är ett populärt promenadområde, men Svenska kyrkan var den enda grannen med formell rätt att tycka till om campingens bygg­planer.
Borgholmsbornas möjlighet att ha synpunkter om Kapelludden är i det öppna samråd som just nu pågår kring den fördjupade översiktsplanen för staden.
– Ser man ett starkt motstånd tar vi givetvis och väger in det i det fortsatta planarbetet, säger Emil Berger som är planarkitekt på kommunen.
Den fördjupade översiktsplanen är ett visionärt dokument om vad kommunen vill med området. En detaljplan är däremot juridiskt bindande och slår fast hur det sedan får byggas och inte.
– Om man anser att ett område har ett stort allmänintresse kan en större krets göras till sakägare, säger Emil Berger.
Fler än Svenska kyrkan kan alltså få rätt att tycka till om detaljplanen för Kapelludden som ska tas fram.
Nu är det i stället campingens bygglov som kan komma att påverka de större planerna.
– Finns en byggnad på ett område blir det en del av förutsättningarna som formar detaljplanen och den fördjupade översiktsplanen, säger Emil Berger.
Vanligtvis hanterar kommunen frågan om strandskyddsdispens innan eller parallellt med bygglovet. I fallet med Kapelludden har samhällsbyggnadsnämnden i stället följt campingens vilja och skickat frågan till länsstyrelsen.
Inga privatpersoner kan överklaga beslutet om strandskydd. De enda med klagorätt är campingen, Naturvårdsverket och vissa ideella föreningar som ska värna det allmännas intresse.
– Behandlas strandskydd och bygglov i samband med en detaljplan kan det öka allmänhetens insyn i det hela och ge det ett sammanhang, säger Emil Berger.

Kapelludden sparas

I kommunens förslag till översiktsplan för Borgholm-Köpingsvik ligger fokus på platser som är värda att bevara.

Förslaget till översiktsplan ligger ute på samråd. Yttranden kan skickas in till kommunen fram till den 14 september.
– I översiktsplanen från 2002 nämns fem områden som bör ha en mer detaljerad översiktsplan. Borgholm- Köpingsvik är ett av de fem områdena som nu får en fördjupad plan, säger plan­arkitekt Emil Berger.
Förslaget har visats för samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen har godkänt det innan det skickades ut på samråd.
– Det är politiskt förankrat.
Kapelludden är ett av de områden som grönmarkerats i förslaget. Gröna områden betyder att platsen helst ska utgöras av natur- park- eller jordbruksområde.
– Det är en strävan efter att säkra allmänhetens tillgång till stranden vid Kapell­udden.
Trots vetskapen om arbetet med översiktsplanen beviljades bygglov på udden som dessutom omfattas av 300 meters strandskydd.
– En översiktsplan är en målriktning för hur mark bör användas i kommunen men planen styr inte bygglov eller liknande, säger Emil Berger.
Hade kommunen avvaktat med bygglov tills översiktsplanen och en detaljplan var färdiga så kunde reglerna med strandskydd sett annorlunda ut.
– En detaljplan för bebyggelse på ett område kan häva skyddet.
Emil Berger förklarar att det finns begränsad mark i tätorterna för utökad bebyggelse.
– Området från busstationen och fram till kapellet ägs av kommunen och markeras i planen som lämpligt för bostäder, handel eller verksamhet.
Andra liknande områden är hamnområdet och området kring Resedan.
– I översiktsplanen för delområde Rälla-Stora Rör låg fokus mer på att ta ram platser för bebyggelse. När det gäller Borgholm handlar det mer om att bevara grönområden, kulturvärden och jordbruksmark.
Emil Berger förklarar att det nya förslaget för översiktsplan inte innebär så många förändringar när det gäller Borgholm-Köpingsvik.

Grafik
annonsutrymme