Debatt

Bättre brandskydd på äldreboenden

Debatt Artikeln publicerades

Varje år omkommer 110 personer i bränder i Sverige. Alldeles särskilt utsatta är våra äldre. Många av dessa kan ha svårt att röra sig eller lida av sjukdomar såsom demens och har därmed svårare att ta sig ut.

Tyvärr har det visat sig att brandskyddet på landets äldreboenden är högst varierande. Beroende på om ett äldreboende är byggt eller renoverat före eller efter 2012 gäller nämligen helt olika regler. Sedan 2012 är reglerna betydligt hårdare, och det finns bland annat krav på att ett automatiskt släckningssystem, så kallade sprinklers, skall finnas.

Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB), som är den myndighet som är ansvarig för krisberedskapen i Sverige har konstaterat att ett sprinklersystem är nödvändigt om de boende inte kan ta sig ut på egen hand och att de regler som gällde fram till 2012 inte är tillräckliga.

MSB har också konstaterat att fyra av fem omkomna vid bränder på äldreboenden hade kunnat räddas om det funnits ett sprinklersystem. I rapporten Kostnadsanalys- sprinklers vid särskilda boenden så konstaterar också MSB att ett installerande av ett sprinklersystem är något som betalar sig självt vid händelse av brand.

Trots att ansvarig myndighet anser det som nödvändigt, så stretar många kommuner emot. Tyvärr är så även fallet med Kalmar kommun. Fem av 17 av kommunens äldreboenden saknar ett sådant sprinklersystem. När jag under kommunfullmäktige ställde frågan till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S) så menade han att man ändå hade ett fullgott brandskydd och tyckte att det räckte med att sprinklersystem infördes stegvis när nya äldreboenden ersätter gamla. Han hänvisade vidare till att man klarat Räddningstjänstens brandskyddsinspektioner. Det är dock en argumentation med betydliga brister då dessa brandskyddsinspektioner främst kontrollerar att det finns ett systematiskt brandskyddsarbete och att brandskyddet uppfyller lagens krav. Lagkrav som ser helt olika ut beroende på när äldreboendet är byggt eller renoverat.

De boende på våra äldreboenden har rätt att förvänta sig att vi anpassar oss efter vad MSB bedömer som nödvändigt. I slutändan kan det faktiskt handla om liv.

Fredrik Sjömar (KD)