Debatt

Därför måste skatten höjas i Region Kalmar län

Debatt Artikeln publicerades
Länsunionens företrädare – från vänster Pierre Edström (L), Anders Henriksson (S) och Christer Jonsson (C) – förklarar skattehöjningen med att regionen måste klara av de ökande vårdbehoven.
Foto: Mohammad Abdulrahima
Länsunionens företrädare – från vänster Pierre Edström (L), Anders Henriksson (S) och Christer Jonsson (C) – förklarar skattehöjningen med att regionen måste klara av de ökande vårdbehoven.

Länsunionen – S, C och L – vill vara ärliga mot medborgarna i Kalmar län och säga som det är. Från nästa år behöver skatten höjas.

Att föreslå en skattehöjning är inget enkelt förslag att lägga, men alternativet hade varit ännu svårare att hantera. Ska vården kunna fortsätta att utvecklas och hålla en hög kvalitet i hela länet krävs det en inkomstförstärkning till Region Kalmar län.

Region Kalmar län står inför stora och svåra utmaningar. De ekonomiska prognoserna pekar på en vikande konjunktur med lägre tillväxttakt och växande arbetslöshet. Med sjunkande tillväxt minskar regionens skatteintäkter. Däremot kommer behoven av sjukvård inte att minska, snarare tvärtom. I Kalmar län kommer antalet invånare över 80 år att öka med hela 49 procent fram till 2030, medan antalet personer som arbetar endast kommer att öka med 1 procent. Detta kommer att innebära högre krav på vår gemensamma sjukvård. Därtill har regionen behov av finansiering för att klara den nödvändiga kompetensförsörjningen, att möta den snabba medicinska utvecklingen och för att ha råd att göra de investeringar som är helt nödvändiga för att kunna erbjuda invånarna den bästa tänkbara vårdkvaliteten.

Förslaget att höja skatten läggs inte som en panikåtgärd utan med ett utgångsläge som på många sätt är starkt. Regionen har under tretton år gått med överskott och haft oförändrad skattenivå sedan 2014. Flera andra regioner har däremot höjt skatten under denna period och fler väntas göra det inför kommande år, exempelvis Jämtland, Östergötland och Halland. Den solida ekonomin i regionen har möjliggjort satsningar på bland annat cancervård och ny läkarutbildning samt stora investeringar utan att regionen har behövt låna en krona.

Utgångsläget är också starkt utifrån att regionen har korta väntetider, hög medicinsk kvalitet och nöjda patienter. Region Kalmar län har också under många år arbetat med vardagseffektiviseringar, vilket lett till att vi har lägst strukturjusterad kostnad för hälso- och sjukvård i landet. Invånarna i vårt län får väldigt bra sjukvård för skattepengarna. Allt detta hade inte varit möjligt utan ett engagerat arbete från regionens medarbetare i hela organisationen.

För att inte äventyra dessa styrkor krävs det en ekonomisk framsynthet. Ska regionen klara av att möta de stora växande vårdbehoven behövs det en fortsatt småländsk återhållsamhet, noggranna prioriteringar och ständiga effektiviseringar. Men detta kommer inte att räcka. Det krävs också en inkomstförstärkning.

Region Kalmar län ska i november besluta om budget för kommande år. Länsunionen har enats om ett gemensamt budgetförslag som står på tre ben:

• Ansvar

För att regionen ska nå det ekonomiska resultat som krävs för att finansiera kommande behov finns det två alternativ: drastiska besparingar eller ökat skatteuttag. Vi har enats om att föreslå en skattehöjning på 49 öre, vilket innebär en skattesats på 11,86 kronor. Detta ger regionen en intäktsökning på 250 miljoner kronor. För en normalinkomsttagare med 25 000 kronor i månadslön innebär det cirka 140 kronor mer i skatt. Kalmar län kommer även fortsatt att ha lägre skatt än exempelvis Kronoberg och Blekinge. För att ta ansvar vill vi kombinera skattehöjningen med ett generellt effektiviseringskrav på 1 procent i hela organisationen. Därutöver vill vi genomlysa regionens administration för att finna ytterligare effektiviseringar inför nästa regionplan.

• Långsiktighet

Med en stark finansiell bas kan regionen fortsätta utveckla hälso- och sjukvården ur ett långsiktigt perspektiv. Att verksamheterna klarar av en budget i balans är en förutsättning för långsiktig stabilitet. De medel som via den höjda skatten tillförs regionen ska i huvudsak successivt stärka budgeten i hälso- och sjukvården. Intäktsförstärkningen möjliggör också en långsiktig förmåga att klara av beslutande och kommande investeringar.

• Framåtblickande

Framtidens utmaningar kräver också fortsatt reformarbete. Vi vill fortsätta omställningen till Nära vård, förstärka de hälsofrämjande insatserna, t ex med hälsosamtal och fullfölja det nödvändiga införandet av digitala verktyg. Vi vill också förbättra medarbetarnas villkor och planerar att förslå en riktad satsning till medarbetare som arbetar inom verksamheter som är öppna dygnet runt sju dagar i veckan. Likaså kommer vi förstärka Region Kalmar läns arbete för bredbandsdragning i hela länet, för näringslivsutveckling och till arbetet för att bevara och utveckla länets gröna näringar.

Det är oerhört viktigt att påpeka att en skattehöjning inte innebär ”guld och gröna skogar” eller att någon kan sätta på sig spenderbyxorna. Ska Region Kalmar län fortsätta att ligga i framkant i Sjukvårdssverige krävs det fortsatt fokus på förbättringsarbete, god tillgänglighet, ökad kvalitet och noggranna prioriteringar.

Anders Henriksson (S)

Christer Jonsson (C)

Pierre Edström (L)

Regionråd