Debatt

Ett starkare län med ökad konkurrenskraft

Debatt Artikeln publicerades
Mikael Damberg (S), närings- och innovationsminister.
Foto: Lotta Zaar
Mikael Damberg (S), närings- och innovationsminister.

För oss socialdemokrater är alltid fler jobb och minskade klyftor vår främsta prioritering. När företagen går bra, när många arbetar och betalar skatt har vi råd med en god välfärd.

Den här prioriteringen gäller också i landstingsvalet den 9 september. Det är ett historiskt val eftersom väljarna då för första gången ska utse ett regionfullmäktige som jämte sjukvården också ska ha ansvar för det regionala utvecklingsansvaret.

Får vi socialdemokrater fortsatt förtroende är vår ambition att Region Kalmar län ska ta på sig ledarskapet för stärkt konkurrenskraft, bättre infrastruktur och en aktiv näringslivsutveckling i hela länet. Vi vill samla alla goda krafter på regional och lokal nivå med länsinvånarnas bästa för ögonen. Och vi gör det med goda och väl etablerade relationer med företrädare för näringsliv, riksdag och regering.

Förutsättningarna är mycket goda både nationellt och regionalt. Arbetslösheten sjunker i hela landet. Ungdomsarbetslösheten är den lägsta på 13 år. Företag som Scania i Oskarshamn och Södra Cell i Mönsterås står sig väl i den globala konkurrensen. Kalmar län har också en unik position inom livsmedelssektorn. Länet står för drygt två procent av Sveriges befolkning men svarar för exempelvis en fjärdedel av produktionen av kyckling. Ytterligare profilområden som går starkt är besöksnäringen med Astrid Lindgrens värld som ett av flaggskeppen, det gröna guldet inom skogen och träindustrin, den spännande utvecklingen på e-hälsoområdet i Kalmar och inom klimat- och energisektorn.

Vi vill använda den här styrkan i ekonomin till att investera i en bättre sjukvård och skola, ta hårdare tag mot brotten och brottens orsaker och snabba på integrationen. Våra förslag är det största trygghetsprogrammet i modern tid. Men ska vi fortsätta arbetet med att skapa ett tryggare samhälle behöver företagandet fortsätta att utvecklas.

Tittar vi på utmaningarna för Kalmar län så ser vi bland annat följande:

1. Det största tillväxthindret på många orter är att det bygga för lite bostäder.

2. Industrin oroas över om transporterna fungerar eller inte.

3. Svårigheterna att hitta rätt kvalificerad personal riskerar att bromsa in tillväxten.

Vår politik för ökad tillväxt bygger därför på dessa tre grundpelare:

1. Det måste byggas fler bostäder.

Kalmar län har fantastiska boendemiljöer och borde kunna erbjuda fler människor att bosätta sig i närheten av vår unika natur- och kulturmiljö. Länets sammanlagda kuststräcka är landets längsta. I vår del av landet skulle det därför kunna byggas betydligt mer, särskilt i ett läge då storstäderna inte hinner bygga i den takt som krävs. Vårt nationella mål är att det byggs minst 250 000 nya bostäder under åren 2015-2020 och därefter i genomsnitt 45 000 bostäder om året fram till 2030. Vi socialdemokrater vill tillsammans med kommunerna sätta ett liknande mål för Region Kalmar län.

2. Det krävs ökade investeringar i bättre kommunikationer.

Ska hela Sverige utvecklas krävs det att näringsliv och människor får likvärdiga möjligheter till företagande, arbete och boende. Regionen och staten behöver fortsätta stödja bredbandsutbyggnaden och öka investeringarna i vägar, hamnar och järnvägar. Vi föreslår investeringar på 700 miljarder kronor på infrastrukturen nationellt fram till år 2029. Regionalt behöver detta matchas upp.

3. Det behövs satsningar på kompetensförsörjning.

Särskilt industrin har stora behov av nyanställningar de kommande åren. Samverkan mellan universitet, utbildningsanordnare och samhälle måste därför bli bättre. Här ska staten och regionen spela en viktig roll. Samarbetet kring den nya läkarutbildningen i Kalmar kan stå som modell för fler utbildningssatsningar som matchar den regionala arbetsmarknadens behov.

Sammanfattningsvis vill arbeta för ett konkurrenskraftigare näringsliv. Vi vill förbättra företagsklimatet så att det skapas fler jobb. På så sätt kan vi skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Kalmar län.

Mikael Damberg (S), närings- och innovationsminister

Peter Wretlund (S), kandidat till regionråd i Kalmar län

Jonas Hellberg (S), kandidat till ledamot regionfullmäktige från Kalmar

Socialdemokrater, Kalmar län