Debatt

Följer lagen och ser till att behandla alla lika

Debatt Artikeln publicerades

Svar på debattartikeln ”Konsten att samsas om vårt viktiga vatten” av fyra Centerpolitiker från Högsby, Mönsterås, Nybro och Uppvidinge kommuner.

Styrs av den statliga värdegrunden: Vattenmyndighetens uppdrag är att genomföra Sveriges politik inom vattenfrågor. Politiken utgår från vad riksdag, regering och EU, i demokratisk ordning, har beslutat. Arbetet utförs inom ramarna för den svenska lagstiftningen, inklusive de nya delarna om vattenmiljö och vattenkraft som trädde i kraft vid årsskiftet. I vårt uppdrag ingår att göra avvägningar som kan påverka olika sektorers intressen. Om vattenmyndigheten skulle göra en felaktig avvägning och därmed ta ett felaktigt beslut kan regeringen korrigera detta genom en överprövning. Basen för Vattenmyndighetens är den statliga värdegrunden, vilket innebär transparens, likabehandling, dialog och rättssäkerhet.

Arbetet genomförs stegvis och systematiskt: De fem vattenmyndigheternas planerade beslut om miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten (KMV) för vattenkraft är ett led i arbetet att fullt ut tillämpa bestämmelserna om KMV och undantag så som den nya lagstiftningen säger. I dessa beslut föreslås undantag för 70 procent av vattenförekomsterna som påverkas av storskalig vattenkraft för att inte ge för stor påverkan på Sveriges balans- och reglerkraft.

Möjligheten att gå till beslut beror på om det finns underlag som visar att kriterierna för KMV och mindre stränga krav är uppfyllda. I praktiken måste arbetet ske stegvis eftersom ett samlat underlag ofta saknas från övervakning, verksamhetsutövares egenkontroll och olika databaser. Vårt arbete med vattenkraft fortsätter och vi ser över om fler KMV kan pekas ut i övriga områden i Södra Östersjöns vattendistrikt. Målet är att vara klara till 2021.

Principen för likabehandling: Vattenmyndigheten har ett regeringsuppdrag att göra en översyn av förutsättningarna för att tillämpa KMV och undantag på flera ställen. I detta arbete har hittills 4.000 av Sveriges 26.000 vattenförekomster setts över. Översynen görs utifrån likabehandlingsprincipen där all typ av påverkan ingår och ingen särskild bransch prioriteras. För alla verksamheter gäller att det behövs rätt information för att bedöma om kriterierna från EU-rätten är uppfyllda eller inte.

Vår arbetsprocess i sexårscykler kan upplevas som långsam, men den syftar till att beslut om vattendistriktets cirka 2.300 vattenförekomster ska grundas på bästa möjliga underlag. Så värnar vi det viktiga vattnet för samhällets bästa!

Thomas Carlzon, Landshövding och Ordförande i Södra Östersjöns vattendelegation

Irene Bohman, Vattenvårdsdirektör, Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt