Debatt

Oacceptabelt sämre vård i Oskarshamn

Debatt Artikeln publicerades

Den politiska majoritetens presenterade den 9 januari tänkta förändringar på IVA Oskarshamn och man kan då få uppfattningen att det enbart handlade om att minska antalet vårdplatser från fyra till två på grund av dålig beläggning över året. Detta är inte sant!

Man vill stänga nuvarande IVA-verksamhet om två vårdplatser och enbart ha kvar två så kallade övervakningsplatser som man kallar intermediär intensivvårdsenhet. Hur denna skall vara bemannad framgår inte av presentationen men att detta kommer att innebära en minskning av intensivvårdskompetens på sjukhuset framgår tydligt.

Detta innebär att vissa svårt sjuka patienter inte kan omhändertas på ett adekvat sätt på Oskarshamns sjukhus i fortsättningen. Att detta endast skulle handla om ett fåtal respiratorkrävande patienter är heller inte sant då intensivvårdskompetens behövs vid flera insatser som idag görs på sjukhuset av våra intensivvårdssköterskor. Som exempel kan nämnas stabilisering av svårt sjuka patienter på akutmottagningen, stabilisering och omhändertagande av försämrade patienter på vårdavdelningar (till exempel hjärt- och strokepatienter), stabilisering av patienter inför transport, omhändertagande av svårt sjuka vid ambulanstransport mellan sjukhusen, behandling av hjärtstopp på sjukhuset.

Att behovet av detta skulle minska är inte troligt utan snarare skulle behovet kunna öka då man inte längre har möjligheter att vårda de svårast sjuka på en avdelning med intensivvårdskompetens.

Att alla verksamheter på sjukhuset har ställt sig bakom detta är heller inte sant då bland andra överläkarna på medicinkliniken i Oskarshamn har uttryckt att en avveckling av IVA enligt deras mening skulle vara synnerligen beklaglig, inte minst ur patientsäkerhetsperspektiv. Man menar också, liksom fackförbunden, att skall det ske förändringar av IVA-verksamheten och skall man kunna tillgodose behovet av den vård- och övervakning som idag sköts av intensivvårdspersonalen så krävs en långsiktig strategi med utbildningsinsatser, organisationsförändringar, tydliggörande av ansvarsfördelning och ges tid för implementering. Eventuell förändring skall inte baseras på ”snabbutredning” och hastigt genomfört politiskt beslut.

Vi bedömer att av majoriteten föreslagen förändring av IVA-verksamheten på Oskarshamns sjukhus kommer, att för befolkningen i mellanlänet, innebära en sämre vård på deras närmaste sjukhus, ett fördröjt omhändertagande för de svårast sjuka och längre resor för patienter och anhöriga, vilket vi inte kan acceptera.

Lennart Hellström (M)

Ledamot av regionstyrelsen och regionfullmäktige