Debatt

Planera inte för snålt för ny bad- och friskvårdsanläggning!

Simhallsplanering Artikeln publicerades
Liberalerna diskuterar detaljplanen för en ny bad- och friskvårdsanläggning i Kalmar.
Foto: Tommy Svensson
Liberalerna diskuterar detaljplanen för en ny bad- och friskvårdsanläggning i Kalmar.

Detaljplanen för en ny bad- och friskvårdsanläggning har varit på samråd. Det är en första av två remissrundor där intressenter ges möjlighet att komma med synpunkter på planen. Mellan remissrundorna och före antagande av detaljplanen finns möjlighet att göra ändringar och förtydliganden.

Liberalerna har som enda parti lämnat synpunkter i första samrådet.

Detaljplanen ska utgöra de yttre begränsningarna för hur stora och höga byggnader får uppföras på en fastighet. Här anser vi att man tagit till för lite, både i byggnadsvolym och i antal parkeringar.

Då majoriteten (S, C, V) meddelat att beslut om ny bad- och friskvårdsanläggning ska fattas genom ett eget beslut i fullmäktige finns idag inga investeringsmedel avsatta. Det finns också sedan tidigare ett uppdrag om att utreda om någon utomstående aktör kan bygga simhallen och att kommunen i så fall hyr in sig för sina och föreningslivets behov. När inga politiska beslut är fattade undrar vi Liberaler varför man skapar begränsningar genom en för snålt tilltagen detaljplan?

Förslaget till detaljplan medger 9000 kvm i etapp 1 och ca 3000 kvm i etapp två, totalt 12 000 kvm. Till grund för vad som ska finnas i en framtida bad- och friskvårdsanläggning finns ett funktionsprogram antaget av kultur- och fritidsnämnden. Programmet innehåller både sådant som absolut ska finnas och sådant som vore bra om det fanns i en framtida bad- och friskvårdsanläggning. Några politiska beslut kring investeringsvolym eller vem som ska bygga simhallen är som sagt ännu inte fattade.

Detaljplanen menar vi bör möjliggöra hela innehållet i funktionsprogrammet, sedan får fullmäktige slutligt fatta beslut i frågan. Vi tror också att fler utomstående aktörer skulle intressera sig om det fanns yta som gav frihet i utformningen, än om detaljplanen redan från början tvingar en entreprenör att prioritera eller begränsa sig.

Andra kommuner bygger större bad- och friskvårdsanläggningar än 12 000 kvm (t.ex. Kristianstad). Trenden i Kalmar idag är ökande besökssiffror, trots en mycket sliten anläggning. En ny bad- och friskvårdsanläggning kan bli en viktig regional besökspunkt, men det kräver också att vi dimensionerar för det! I funktionsprogrammet är en 50 m bana en mycket viktig funktion bl.a. för att kunna arrangera simtävlingar. Detta vet vi drar besökare med bil, men hur många? Funktionsprogrammet anger 300–1000 läktarplatser. Med de trender vi ser med fler besökare, framtida simtävlingar och de 12–20 bussar man tror kommer angöra bad- och friskvårdsanläggningen varje dag, anser Liberalerna att de 200 parkeringar som är avsatta för simhallen för få. Lär av Växjös misstag, där de tvingades lägga till parkeringar vid sin simhall i efterhand!

I funktionsprogrammet anges en restaurang om 80 platser. Med nya stora företagsetableringar granne med framtida bad- och friskvårdsanläggningen (Modig och Norden) anser vi även denna för snålt tilltagen. Varför begränsa storleken på en restaurang om en restauratör vill kunna erbjuda lunch eller om en simtävling med publik finns på plats?

Sammantaget skulle Liberalerna gärna se en mer generöst tilltagen detaljplan, både avseende byggnadsvolym för själva bad- och friskvårdsanläggningen, större ytor för kompletterande verksamhet som restaurang och större ytor för cykel-, buss- och bilparkering än i det första utkast till detaljplan som presenterats. Det skapar möjligheter snarare än begränsningar före det att beslut fattas.

Gör om, gör rätt.

Carl-Henrik Sölvinger

Oppositionsråd (L)