Debatt

Systemskifte krävs inom vård och skola

Debatt Artikeln publicerades
Det behövs mer personal i förhållande till arbetsbördan i välfärdssektorn. Hela systemet måste göras om och det finns många förslag på mer funktionella och demokratiska styrningsmodeller än dagens.
Foto: Claudio Bresciani/TT
Det behövs mer personal i förhållande till arbetsbördan i välfärdssektorn. Hela systemet måste göras om och det finns många förslag på mer funktionella och demokratiska styrningsmodeller än dagens.

Många skriver om krisen i vården men få nämner den egentliga orsaken till att både skolor och vård förlorar sin personal. Anledningen till att det blir allt svårare, både att behålla personal och rekrytera nya medarbetare inom välfärdsyrkena är att vi har ett system som är sjukt!

I början på 1990-talet infördes inom den offentliga sektorn New Public Management (NPM). Tanken bakom NPM är att den offentliga sektorn, genom att så mycket som möjligt efterlikna privata företag, ska bli både billigare och bättre. Den ska genomsyras av marknadstänkande, där de offentliga tjänsterna ska säljas till kunder under så marknadsliknande förhållanden som möjligt. Målet för välfärden är ekonomin, den ska bli effektivare och billigare genom att allt mer likna industrins löpande band-produktion.

Men det blev inte så!

Christopher Hood, som myntade namnet New Public Management, konstaterade efter en grundlig undersökning av 30 års erfarenhet i Storbritannien, att det varken blev bättre eller billigare, snarare tvärtom. Bland orsakerna finns högre kostnader för administration, den växer kraftigt eftersom allt måste kontrolleras, detaljstyras och mätas i avsikt att hålla de budgetmål som satts. Denna styrning påverkar också kärnpersonalen som får allt mindre inflytande över sitt arbete och mindre tid till kärnverksamheten då allt de gör måste dokumenteras.

Det mätbara prioriteras vilket också påverkar kvalitet. Behoven underställs ekonomin och personalen har inte möjlighet att utföra sitt arbete på det ansvarsfulla sätt som krävs i bemötandet av människor.

Siffror från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar tydligt hur många fler inom välfärdssektorn som anställts med administrativa uppgifter medan antalet medarbetare inom kärnverksamheten minskat betydligt. New Public Management måste avvecklas!

Det är dags är ändra riktning. Vi måste bygga upp en välfärd där behoven hos våra invånare styr vilka insatser som görs. De mätningar som görs måste vara relevanta och leda till förbättringar för våra invånare. Dessutom måste medarbetarna inte bara ha ansvar för sitt arbete, utan även kunna planera och besluta om vad som ska göras. Den kritik, som allt oftare förs fram om förhållandena inom välfärdssektorn, pekar på bristen av tillit till professionerna då de inte får möjlighet att utöva sitt yrkeskunnande på bästa sätt. Samtidigt råder det brist på personal i förhållande till den arbetsbördan. Detta leder till stress, sjukfrånvaro och uppsägningar.

Det finns många konkreta förslag på mer funktionella och demokratiska styrningsmodeller, bland annat har fackförbunden tagit fram ett flertal rapporter med alternativ styrning. Läkarsällskapet har fört fram sitt förslag om hur vården skulle kunna styras mer ändamålsenligt och effektivare. Tillitsdelegationen har tagit fram en styrning baserad på tillit med fokus på medarbetarnas kunskap. Målet är att proffsen inom offentlig sektor ska tillåtas vara proffs. Där en viktig del i uppdraget är att skapa förutsättningar utifrån behoven i mötet med invånarna.

• Vi i Vänsterpartiet vill ha ett systemskifte från NPM till Tillits- och Kunskapsstyrning!

• Vi vill att det tillförs mer resurser till verksamheterna!

• Vi vill minska byråkratin och ersätta den med demokratiska processer där förtroendevalda, fackliga organisationer, anställda och brukarna är representerade!

• Vi vill värna om offentlighets- och meddelarskyddet!

• Vi vill ersätta konkurrens och dyra upphandlingar med samarbete och verksamhet i egen regi!

Linda Fleetwood (V), oppositionsråd Region Kalmar län

Jens Körge (V), distriktsordförande Kalmar län