Familj

Minnesord: Thomas Holmér

Minnesord Artikeln publicerades

Kantor Thomas Holmér, Kalmar, har hastigt avlidit i en ålder av 57 år. Närmast sörjande är hustrun Maria, de fyra barnen och deras närmaste.

Mitt under festligheterna för året studenter vid Oscarsgymnasiet i Oskarshamn nåddes vi av det overkliga beskedet om Thomas Holmérs hastiga bortgång. Att budet nådde oss under studentfestligheterna skapade en märklig känsla. I ett par årtionden hade Thomas Holmér organiserat och själv deltagit i uppvaktningarna av de många studenter som under sin gymnasietid deltagit i ungdoms- och körverksamheten i Döderhults församling, där Thomas var kyrkomusiker och tonårsledare.

Han föddes i Kalmar 1960. Under uppväxtåren lärde han sig spela orgel och avlade organist- och kantorsexamen. Redan under sin gymnasietid vikarierade han som kantor i flera av traktens kyrkor. Efter studentexamen bar det av till Lund och teologiska studier. Thomas framtidsväg syntes, både för honom själv och omgivningen glasklar. Han skulle bli präst. I Lund ingick han snart äktenskap md Maria, som han träffat redan som gymnasist på tonårsläger inom Växjö stift. Studierna varvades med engagemang som kantor och körledare vid St Laurentius studentkyrka och snart också med arbete kvällstid som taxichaufför. Det säger sig självt att mångsyssleriet kom att inverka menligt på studierna. Även om Thomas snabbt hade skaffat sig en ovanligt hög grad av teologisk allmänbildning var de avlagda tentamina relativt få. För att få till stånd en nystart åtog han sig att under ett år vara tonårsledare med titeln församlingsassistent i Döderhults församling i Oskarshamn. Av det året blev det nästan tre årtionden.

Thomas visade sig vara en skicklig tonårsledare och tonårsarbetet utvecklades på ett mycket ovanligt sätt i Döderhults församling.

När han efter några år övergick till tjänst som kyrkomusiker i församlingen var det inte minst tonåringarna har samlade kring sig i de många körer som han snart kom att leda. En av dessa var den hundrahövdade gospelkören som snart blev riksbekant. Sångstilen hade från början inte tilltalat honom, men han tillägnade sig den snabbt och Döderhults Gospel blev snart ett begrepp.

Under de år vi samarbetade blev frågan om alternativ liturgisk musik aktuell.

Av olika skäl kom vi att fascineras av musik och liturgiskt sångsätt i Lourdes i Frankrike och i Irland och England. Thomas bearbetade musiken för svenska förhållanden och jag adapterade texterna till svenskt liturgiskt språk. Materialet utgavs av förlaget Verbum och kom att brukas i både Döderhult och många andra församlingar.

Sångsättet var responsorialt, det vill säga det byggde på refrängsång. När arbetet med den nyss antaga kyrkohandboken för Svenska kyrkan och dess musik påbörjades, inbjöds Thomas till ett inledande symposium. Någon ytterligare medverkan i arbetet begärdes inte. I arbetets slutskede sände Thomas dock in materialet och fick svaret att man inte önskade någon fortsatt bearbetning av den sångstil som han presenterade. Uppmuntrade av biskop Jan-Arvid Hellström brukade dock Döderhults församling med stor framgång den framtagna musiken med dess texter. Alltjämt brukas den i Döderhult och i Dörby, där Thomas senast haft sin tjänst, om än med temporärt medgivande från domkapitlet i Växjö.

Stiftsfullmäktige i Växjö stift valde för några år sedan Thomas till ordförande i styrelsen för Oskarshamns folkhögskola. Med tanke på skolans kyrkomusikaliska inriktning var valet ett erkännande av Thomas kompetens.

Själv fick jag förmånen att vara fadder för Thomas när han anslöt sig till det svenska frimureriet. I St Johanneslogen i Oskarshamn blev han snart en uppskattad och pedagogisk skicklig talman och i provinsiallogen i Linköping en uppburen organist. När han flyttade till Kalmar, i samband med hans tillträde av kyrkomusikertjänsten i Dörby, valdes han snart till Ordförande Mästare i den därvarande St Andreaslogen.

Han blev aldrig präst, men på ett lokalt plan fick han utföra storverk för Kristi kyrka i Svenska kyrkans gestalt. Oräkneliga ungdomar och vuxna fascinerades av kyrkans musik, dess liturgi och dess tro i den gestalt de presenterades av körledaren och den skicklige pedagogen Thomas Holmér.

 

Leif Norrgård

Prost i Döderhult