Familj

Tjurlösa-graven är unik

Löt Artikeln publicerades

”Saliga äro de som i Herranom döö ty andan säger de skola hvila sig från sitt arbete”. Så står det på gravvården över Olof Larsson, riksdagsman från Tiurlösa samt ”des kära hustru Kierstin Andersdotter

Tjurlösa-graven över riksdagsmannen Olof Larsson i Tjurlösa och hans hustru Kerstin är i form av en plåtklädd tumba med svängt tak och krönt av ett kopparklätt kors på klot.
Tjurlösa-graven över riksdagsmannen Olof Larsson i Tjurlösa och hans hustru Kerstin är i form av en plåtklädd tumba med svängt tak och krönt av ett kopparklätt kors på klot.

Olof satt i riksdagen åren 1809 och 1810. Riksdagen öppnades 1 maj 1809. Det var dramatiska tider. Gustav IV Adolf hade abdikerat under våren, och blev formellt avsatt 10 maj. Hans farbror Karl XIII, yngre bror till Gustav III, valdes till kung 6 juni sedan han godkänt den nya regeringsformen. 10 februari antogs en ny riksdagsordning, som gällde fram till att 1974 års regeringsform trädde i kraft.

1809 var det ståndsriksdagen som gällde. De fyra stånden, adel, präster, borgare och bönder skulle kallas fick inte ha kontakt med varandra, utan sammanträda var för sig och sedan lägga fram sina uppfattningar inför kungen genom sina respektive talmän.

Av Kongl. Majt:s Och Riksens Ständers Faststälde Riksdags-Ordning framgår att:

”Allmogen i hwart Härad wälje, efter Hemmantalet, til Riksdagsman af Bondeståndet, en, inom Häradet boende och besutten, Krono, Krono-Skatte eller Frälse Skatte Hemmansägare, hwilken icke tilförne hört til annat Riks Stånd, eller någon ordinarie beställning i Rikets tjenst innehaft. Wilja flera Härad förene sig om en Fullmägtig, ware sådant dem obetagit.”

Riksdagen avslutades 2 maj 1810, och Olof bör ha åkt hem till Öland. Där levde han fram till 1821. Hans grav är unik, en plåtklädd tumba med svängt tak och krönt av ett kopparklätt kors på klot.

30 juli sammankallades urtima riksdag med anledning av val av ny tronföljare. Karl XIII hade ett enda barn inom äktenskapet, Karl Adolf, som bara levde i en vecka. Därför adopterade han den danske prisen Christian August, som bytte namn till Karl August. Den 24 januari 1810 avlade han sin trohetsed för ständerna.

Några veckor senare åkte den nye tronföljaren till Kvidinge hed för att se husarerna öva. Där avled han 41 år gammal efter ett slaganfall, och istället adopterade kungen en fransk militär, Jean Baptiste Bernadotte.

Den första stenkyrkan i Löt byggdes under 1100-talets första hälft. När hotet från hedniska sjörövare från andra sidan Östersjön ökade i slutet av 1100-talet byggdes kyrkan om till försvarskyrka, med skyttevåning över långhuset.

Under 1800-talet blev den gamla kyrkan för trång, och 1840 började arbetet med att bygga den nya. Tornet och delar av långhusets västra vägg användes i den nya kyrkan. Resten revs.

Kyrkan har få inventarier. De medeltida skulpturerna är deponerade i Statens historia museum och Kalmar läns museum.