Insändare & Debatt

Mindre vilt till förmån för större mångfald

Insändare & Debatt ,
Det ska finnas plats för såväl älgar som skogsbruk. Men då krävs att jägarna tar sitt ansvar.
Foto:Mattias Rubin
Det ska finnas plats för såväl älgar som skogsbruk. Men då krävs att jägarna tar sitt ansvar.

Under de senaste 30 åren har främst älgstammen påverkat våra skogar direkt genom betning och indirekt genom att skogsägaren har valt bort tall på stora områden av rädsla för kraftiga betesskador.

Vi får en allt ensidigare och artfattig skog. De mest viltbegärliga trädslagen kommer på sikt att försvinna från landskapet om nuvarande utveckling fortsätter.

Inom jord- och skogsbruk såväl som vattenvård går utvecklingen sakta mot större ekologisk och biologisk hänsyn. Denna utveckling har vi ännu inte sett inom viltförvaltningen.

I den senaste viltutredningen som ligger till grund för nuvarande lagstiftning framhålls att viltförvaltningen skall vara ekosystembaserad, ta större hänsyn till skogs- och jordbruk, till biologisk mångfald och viltolyckor i trafiken.

Många, markägare såväl som jägare, vill ha en sådan förändring, men en liten klick inflytelserika personer agerar enbart efter jaktintresset. Vi citerar vår landshövding Stefan Carlsson: ”Ingen kan unna sig lyxen att agera enbart från sitt eget perspektiv”. Skog och vilt är en gemensam resurs som berör oss alla.

Markägarorganisationerna uppmanar sina medlemmar att tänka på mångfalden genom att plantera mer tall och spara viltfoder vid röjningar. De senaste åren har vi sett resultat, försäljningen av tallplantor ökar. Nu vill vi se motsvarande insats från jägarsidan.

Vi kräver en radikal sänkning av våra klövviltstammar till en nivå som tryggar den biologiska mångfalden och möjliggör en långsiktigt hållbar förvaltning av skog, vilt och jordbruksmark.