Insändare

Ansvarslöst att inte minska utsläppen

Insändare ,
Utsläppen från flyget kommer att överstiga alla andra utsläpp inom 30 år i Sverige om de nuvarande trenderna fortsätter. Det är inte hållbart.
Foto:Gorm Kallestad/TT
Utsläppen från flyget kommer att överstiga alla andra utsläpp inom 30 år i Sverige om de nuvarande trenderna fortsätter. Det är inte hållbart.

I ett bemötande av min insändare den 17 augusti skriver Lennart Back att FN:s klimatpanel IPCC har fel gällande sambandet mellan växthusgaser och klimatförändringar samt att överenskommelsen i Paris 2015 inte är ett regelrätt avtal.

Beträffande underlaget för avtalet i Paris är sanningen den att avtalet baserades på 1 200 vetenskapliga studier med över 2000 forskare delaktiga. Det torde vara svårt att hitta något område där forskarna är mer ense än det faktum att klimatförändringar sker och att människan orsakar den snabba förändring vi nu ser.

Det den vetenskapliga diskussionen nu handlar om är bland anna hur snabbt förändringarna sker och vilka möjligheter vi har att nå målen i klimatavtalet. I min insändare refererade jag till en artikel i Nature Climate Change där forskarna menar att det mest sannolika är att vi hamnar på ca 3,2 graders uppvärmning 2100. Vi har enbart 5 procents chans att nå 2-gradersmålet och 1 procents chans att nå 1,5-gradersmålet. Klimatforskning är en forskning där vi aldrig med 100-procentig säkerhet kan förutse framtida utfall. Det kommer alltid att finnas liten osäkerhet. Att som Back gör förlita sig på detta är inte ansvarsfullt.

Beträffande klimatavtalet i Paris är sanningen den att det skrevs under av 195 länder. Sedan mer än 55 länder som svarar för mer än 55 procent av utsläppen ratificerat avtalet blev det bindande den 4 november 2016. Avtalet är juridiskt bindande och uppsägningstiden är tre år. Brister i avtalet är bland annat att det inte finns sanktionsmöjligheter inskrivna. I praktiken torde det dock bli svårt för något land att dra sig ur avtalet utan att drabbas av sanktioner av olika slag. Back har rätt i att åtagandena innan Pariskonferensen var helt otillräckliga. Sedan dess arbetar alla länder med att implementera avtalet. Kontrollstationer ska ske vart femte år med början 2018. För Sveriges del har vi i bred politisk enighet satt ett mål att all fossil energi ska fasas ut senast 2045. Med de goda förutsättningar vi har borde detta mål kunna nås tidigare.

Back upprepar i sin insändare att allt vi gör i Sverige är meningslöst eftersom vi står för en så liten del av utsläppen. Sanningen är den att vi tillhör de länder som har bland de största utsläppen per invånare. 2016 var Sveriges utsläpp 53,6 miljoner ton CO2 ekv, vilket motsvarar ca 6 ton per capita. Räknar vi in utrikes resor och import minus export kan utsläppen beräknas till cirka 10 ton per capita.

Vi måste därför göra allt för att så snart som möjligt minska utsläppen och den ohållbara konsumtionen. Då berörs bland annat flyget. En grupp forskare vid Chalmers har beräknat att flygets utsläpp kommer att överstiga alla andra utsläpp inom 30 år i Sverige om de nuvarande trenderna fortsätter. Det är inte hållbart. Den föreslagna flygskatten kan ses som ett första steg att ändra denna trend. Det är därför ansvarslöst att motsätta sig detta måttfulla förslag i brist på andra förslag som kan vända ökningen av flyget.

Lars-Erik Andervad