160 lägenheter kan byggas vid Netto

Kalmar Artikeln publicerades

På parkeringsplatsen söder om Netto vid Norra vägen vill Kalmarhem bygga 150 lägenheter, och ytterligare 12 närmare Ölandsleden.

Idag finns, förutom parkeringar, en kiosk på området. Den föreslås flytta 150 meter söderut till den nya parkeringen som ska byggas norr om Ölandsleden.

Söder om Netto vid Norra vägen vill Kalmarhem bygga 160 nya bostäder.
Foto: Kalmar kommun
Söder om Netto vid Norra vägen vill Kalmarhem bygga 160 nya bostäder.

Norra vägen ska enligt översiktsplanens vision ”Diagonalen” förvandlas till en pulsåder i en attraktiv stadsmiljö.

De intilliggande husen har höga kulturmiljövärden.

– Bebyggelsen ska vara av varierad höjd och minska mot dem, säger Mattias Adolfson, S, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Närheten till Norra vägen innebär att planområdet är utsatt för trafikbuller. Därför har de nya huskropparna placerats för att skärma av buller från trafiken.

Enligt den kulturmiljöutredning som gjorts är Funkabo ett bra exempel på funktionalistisk arkitektur. Byggnaderna är smalhus i tre våningar, med stil, skala, placering och färgsättning som är typisk för 50-talets arkitektur.

Två träd, en björk och en lönn, behöver avverkas, men nio nya ska planteras. De två ekarna vid Ledungsvägen bevaras.

Kostnader för markarbeten och markförsäljning ska regleras i ett exploateringsavtal mellan Kalmarhem och kommumen.

Nu ska förslaget till detaljplan ut för samråd. Om tidsplanen håller kan detaljplanen antas under fjärde kvartalet i år.