200 nya bostäder planeras i Oxhagen

Oxhagen Artikeln publicerades

Tre år efter att Kalmarhem lanserade sina planer på höghus i Oxhagen, börjar nu detaljplanen bli klar. Det kan bli 200 lägenheter och en ny förskola. Problemen finns i översvämningsrisk och svag mark.

De nya planerna för västra delarna av Oxhagen handlar enligt kommunen om att få in snygga hus, bättre infrastruktur och en tryggare miljö.

Kommunen menar att Oxhagen, trots sitt centrala läge, i dag är ett segregerat område med låg socioekonomisk status och höga ohälsotal.

Delar av Oxhagen har redan börjat bebyggas igen. Till exempel revs gamla Rifa för att ge plats för 600 nya mer eller mindre exklusiva bostäder. Likaså har det byggts studentlägenheter längs med vägen bort mot Skälby.

Dagens Oxhagen i gryningsljus.
Foto: Gunilla Persson
Dagens Oxhagen i gryningsljus.

Den detaljplan som nu är på väg att skickas ut på samråd handlar om området ut mot E22.

Det som för tre år sedan började med Kalmarhems planer på 45 eller kanske till och med 60 meter höga hus längs med E22, har nu svällt till att även omfatta radhus och en utbyggnad av förskolan Topasen med tio avdelningar.

Illustration av Kalmarhems byggnader.
Foto: Tengbom
Illustration av Kalmarhems byggnader.

Kalmarhem har nu lanserat att deras hus ska vara två högre byggnader med mellan sex och tio våningar med infart från Arrheniusgatan. De två byggnaderna ska bli områdets bullerskydd mot motorvägen. Boytan väntas bli maffiga 11 440 kvadratmeter, med 15 lägenheter på varje plan.

Det planeras även fyra gårdshus i tre våningar, totalt 945 kvadratmeter boyta.

Illustration av Kalmarhems byggnader.
Foto: Tengbom
Illustration av Kalmarhems byggnader.

NCC planerar att bygga ett 20-tal stadsradhus och fyra lamellhus i upp till fyra våningar längs med Gustaf Adolfs väg.

Summa summarum kommer det bli omkring 180 nya lägenheter och 21 stadsradhus i Oxhagen.

Förskolan planeras vara på 1 500 kvadratmeter och byggas i två plan. Den ska rymma tio avdelningar.

NCC:s planerade bostäder längs Gustaf Adolfs väg.
NCC:s planerade bostäder längs Gustaf Adolfs väg.

För att få det trevligt och miljövänligt i området tänker kommunen också koppla ett grepp om dagvattnet, och nu se det som en resurs.

Hela området ligger lågt och är känsligt för översvämningar. Det finns idéer om att låta dagvatten rinna på ytan bort mot dagvattendammar väster om E22.

För att kunna få till dammarna planerar Kalmar kommun att köpa in mark i området.

Konsultbolaget WSP har också fått uppdraget att kolla så att marken är lämplig för den här typen av exploatering. Det har visat sig att man får vara försiktig med var man sätter spaden i jorden: Inom stora delar av området finns jord som kan ge sättningar, om man inte ser till att förstärka marken. Det ska dock inte vara några problem att bygga garage.

Utredarna PS Group, som kollar risker, ser inte heller några stora problem med närheten till E22.

Flera omfattande översvämning har drabbat området. Bilden togs den 31 augusti 2018.
Foto: Tomas Löwemo
Flera omfattande översvämning har drabbat området. Bilden togs den 31 augusti 2018.