Ekarna på Värsnäs ska få bättre förutsättningar

Horsö- Värsnäs Artikeln publicerades
Med den nya planen ska det bli ett öppnare landskap på Värsnäs.
Foto:Karin Asmundsson
Med den nya planen ska det bli ett öppnare landskap på Värsnäs.

En del av ekarna på Horsö-Värsnäs har vuxit där sedan medeltiden. Nu ska 197 av ekarna få särskild omvårdnad. Det ska röjas runt en del, och andra ska skadas så de åldras i förtid.

De som ska få hjälp med att åldras, eller veteraniseras, är 41 träd som ändå skulle ha tagits bort. Veteranisering kan vara att ringbarka topparna på träden eller såga ut fågelholkar direkt ur stammen, simulera blixtskador eller borra hål i barken. Det arbetet utförs av specialtränade aborister, eller trädvårdsspecialister.

Totalt är det 197 träd i området som ska åtgärdas.

– Det är klart med upphandlingen av aboristen, och tanken är att arbetet ska vara klart till mars. Aboristen räknar med att komma igång i slutet av januari eller i februari säger Daniel Cluer vid länsstyrelsens naturskötselenhet.

Också Kalmar kommun ska arbeta med ekarna, med att röja och rensa och ringbarka.

I ett område ska ekar i alla åldrar friställas så att kronorna kan utvecklas och breda ut sig samtidigt som stammarna får mer ljus till de insekter och lavar som behöver det.

En del av de träd som ändå ska tas bort används för att skapa tillskott av död ved vilket är en bristvara i landets skogar. Samtidigt dämpas ljuschocken på de träd som friställs och slyuppslag från de träd som ringbarkas minskar.

Ekar är viktiga för den biologiska mångfalden. När trädet börjar närma sig en viss höjd fortsätter det att växa på bredden på stam och grenverk. Vid mycket hög ålder börjar trädet att murkna inifrån och bli ihåligt, till gagn för många smådjur och insekter. Mer än 500 arter av insekter är direkt beroende av den murkna veden i gamla ekar.

Under flera hundra år tillhörde alla ekar i Sverige kronan, eftersom virket användes till skeppsbyggnad, mest till krigsfartyg för den svenska flottan.

Enligt den nya skötselplanen kommer mycket av det bete som en gång fanns i reservatet att återkomma.

Värsnäshalvön var fram till 1900-talets början en öppen hagmark med storvuxna ekar. 50 grova ekar avsattes som naturminnen 1937. Det stora antalet ekar gör området unikt. I och på dessa ekar lever ett stort antal sällsynta arter av mossor, lavar, svampar och insekter, bland annat den stora läderbaggen. Tillgången på bra boträd gör området attraktivt även för hackspettar, här finns större hackspett, spillkråka och göktyta.

Skötselplanen har tagits fram inom det EU-finansierade LIFE-projektet Coast Benefit.

Fakta

Coast Benefit

Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Kalmar arbetar tillsammans i projektet LIFE Coast Benefit. Naturvårdsverket är partner och bidrar främst med finansiering.

Projektet startade 1 september 2013 och pågår till 31 augusti 2019.

Projektets kostnader uppgår till totalt 83 miljoner kronor. Medfinansieringen från EU är 50 procent. Naturvårdsverket bidrar med 20 miljoner kronor, och länstyrelserna för resten.

Pengar ska användas inom det nätverk av skyddad natur som pekats som Natura 2000-områden. I Kalmar län är det 12 områden.

Visa mer...