"Ett steg i rätt riktning, men inte tillräckligt"

Kalmar län/Sverige Artikeln publicerades
Nora Eklöv, generalsekreterare för Unga Rörelsehindrade, tycker det är positivt att regeringen börjar inse hur akut situationen är.
Foto:Mats Holmertz
Nora Eklöv, generalsekreterare för Unga Rörelsehindrade, tycker det är positivt att regeringen börjar inse hur akut situationen är.

Regeringen meddelade på tisdagen att de stoppar Försäkringskassans alla omprövningar av rätten till assistans. Ett steg i rätt riktning, men inte tillräckligt anser Liberalernas Pierre Edström och Nora Eklöv från förbundet Unga Rörelsehindrade.

– Det här är regeringens sätt att göra en pudel, men det är inte tillräckligt, säger Pierre Edström som tycker att regeringen har haft så pass lång tid på sig att de borde ha kommit med bättre åtgärder.

– Det här är en halvmesyr som hjälper långt ifrån alla. Jag tänker särskilt på dem som fått avslag under senare tid. För dem händer ju ingenting.

Enligt regeringen handlar frysningen av alla omprövningar om att man vill dämpa påverkan av den snabba praxisförändringen och förhindra att ytterligare ny praxis får genomslag innan LSS-utredningen har kommit till sina slutsatser.

Men för de som redan har fått avslag från Försäkringskassan kommer den hårdare bedömningen att ligga fast.

– Man borde backa bandet och ompröva alla avslag och ändringar av personlig assistans. Det räcker inte bara att frysa. Och hur kommer man bedöma alla nya ansökningar som kommer in? frågar sig, Edström.

Enligt Edström ryktas det om att hela ansvaret för assistansbedömningar kan komma att läggas över på kommunerna när utredningen är klar.

– Och jag har inte hört någon dementera det ryktet. Det vore förödande i så fall. Samma regler måste gälla i hela landet. Det går inte att två grannkommuner bedömer en enskild individs behov olika.

Nora Eklöv är generalsekreterare för Unga Rörelsehindrade, Hon tycker det är positivt att regeringen börjar inse hur akut situationen är och att man verkar ta folks oro på allvar, men att huvudfrågan fortfarande står obesvarad.

– Det handlar om att fokus fortfarande ligger på minskade kostnader snarare än rättigheter i direktivet till LSS-utredningen och jag har inte uppfattat att man har ändrat sig där.

Vad det gäller frysningen av alla omprövningar så hoppas hon att kommunerna hakar på Försäkringskassan.

– Om man behöver assistans under 20 timmar i veckan så är det ju faktiskt kommunen och inte Försäkringskassan som tar det beslutet.

En annan åtgärd som regeringen presenterade under tisdagen var att återställa rätten till assistans vid väntetid och beredskap mellan hjälpinsatser. En rätt som försvann i och med Försäkringskassans tolkning av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen i juni.

– Det är en mycket välkommen åtgärd. Det är många individer som skulle behöva sluta jobba eller studera om man bara hade låtit tolkningen från Försäkringskassan passera.

Fakta

Regeringens åtgärdspaket

•Assistans föreslås, som tidigare var fallet, kunna beviljas för väntetid, beredskap och tid mellan insatser. Det innebär ett återställande av tidigare ordning.

•Lagen föreslås ändras tillfälligt så att Försäkringskassan, i avvaktan på LSS-utredningens betänkande*, inte ska ha lagstadgad skyldighet att göra tvåårsomprövningar. Därmed skapas lugn för assistansberättigade och bättre planeringsförutsättningar för kommunerna.

•Kommunerna föreslås genom en lagändring få förtydligat ansvar att informera om rättigheterna enligt LSS för de personer som får avslag eller indrag av assistansersättning från Försäkringskassan.

•Enskilda som har beviljats assistansersättning med ett högre timbelopp föreslås kunna få täckning för sina kostnader även då kostnaderna varierar mer över tid.

*LSS-utredningen ska redovisas i ett betänkande senast den 1 oktober 2018.

Visa mer...