Får ställa upp attefallshusen i Förlösa

Förlösa Artikeln publicerades

Fem attefallshus får ställas upp på en industritomt i Förlösa. Det har mark- och miljödomstolen beslutat. Den olägenhet som kan uppstå är inte betydande, skriver domstolen.

Fastighetsägaren får bygglov för de fem attefallshusen i Förlösa.
Foto: Mats Holmertz
Fastighetsägaren får bygglov för de fem attefallshusen i Förlösa.

Samhällsbyggnadsnämnden gav bygglov i november 2018 för de fem attefallshusen som skulle byggas ihop och användas för kontor, matrum, omklädningsrum och lager.

Beslutet överklagades av flera grannar till länsstyrelsen. Länsstyrelsen hävde bygglovet 3 april i år och skickade det tillbaka till ny handläggning, eftersom det saknas en motivering till beslutet. Den 18 april tog nämnden ett nytt beslut om bygglov. Det överklagades av grannarna till länsstyrelsen, som avslog överklagandet. Också det beslutet överklagades, till mark- och miljödomstolen.

Grannarna menar att bodarna, attefallshusen, är för stora. Läget och storleken ökar brandrisken samtidigt som trivseln minskar.

Mark-och miljödomstolen skriver att den enda ändamålsenliga platsen som finns att placera bodarna på är den sökta, och byggnaderna tillgodoser att angeläget behov vad gäller toaletter och kök.

Mark-och miljödomstolen menar att det finns särskilda skäl att göra undantag från planbestämmelserna, och därför ska åtgärden betraktas som planenlig. Grannarna har inte specificerat vilka störningar som bygglovet kan antas medföra, eller på vilket sätt trevnaden skulle påverkas negativt. Mark- och miljödomstolen bedömer därför att olägenheten som kan uppstå inte är en betydande olägenhet.

Husen köptes ursprungligen av Kalmar kommun för att användas som bostäder för nyblivna svenskar. De skulle placeras i Påryd, men det beslutet överklagades, bland annat för att marken var förorenad.