Fler bostäder ska byggas i nya Rinkabyholm

Rinkabyholm Artikeln publicerades
Den skiss som inkom med ansökan om planbesked.
Den skiss som inkom med ansökan om planbesked.

I anslutning till Södra staden, den nya stadsdelen i Rinkabyholm, ska det snart byggas ett 30-tal nya villor och radhus.

I juni ansökte OBOS Sverige om att få bygga bostäder på fastigheten Rinkaby 9:3. I dagarna beviljade kommunstyrelsens planutskott detaljplanen.

OBOS Sverige, som är Nordens största bostads- och samhällsutvecklare, ska därmed bygga 14 villor och 18 radhus på platsen.

Villorna är tänkta att ha tomtstorlekar på cirka 1 000 kvadratmeter och radhusen cirka 300-400 kvadratmeter. Radhusen ska vara tvåplanshus med cirka 60 kvadratmeter per våning, men det finns i ansökan inga direkta planer på hur bostäderna ska utformas. Dock anses trähus vara det som passar bäst in i bebyggelsen.

I nära anslutning till de nya bostäderna finns idag tre befintliga detaljplaner. Dels ”Södra staden etapp 1”, som syftar till att möjliggöra för centrumbildning och bostäder. Dels ”Rinkaby 2:24/Del av isbanan”, som syftar till att möjliggöra flerbostadshus med ungefär 24 lägenheter. Och slutligen ”Del av Rinkaby 9:3”, som syftar till att bilda en bostadsfastighet som del av fastigheten Rinkaby 9:3.

Gällande detaljplaner i området. Gul linje markerar del av fastighet Rinkaby 9:3.
Gällande detaljplaner i området. Gul linje markerar del av fastighet Rinkaby 9:3.

I den fördjupade översiktsplanen för Södra staden är aktuellt område utpekad som område för bostadsutveckling (se nedan) vilket gör att ansökan överensstämmer bra med den översiktsplan som redan finns för Södra staden.

Utdrag från den Fördjupade översiktsplanen för Södra staden. Gul färg markerar föreslagen bostadsutveckling. Den orangefärgade ringen markerar aktuellt område.
Utdrag från den Fördjupade översiktsplanen för Södra staden. Gul färg markerar föreslagen bostadsutveckling. Den orangefärgade ringen markerar aktuellt område.

Planen bedöms som en medelstor åtgärd och samhällsbyggnadskontoret föreslår att detaljplanearbetet ska påbörjas och att detaljplanen beräknas vara antagen år 2023.