Flyg släpper ut lika mycket som bilarna

Kalmar Artikeln publicerades
Vårt ökande resande påverkar utsläppen. Och färska siffror visar att det nu ökar igen.
Foto: Berit Roald /NTB scanpix / TT
Vårt ökande resande påverkar utsläppen. Och färska siffror visar att det nu ökar igen.

2030 ska invånarna i Kalmar vara i princip fossilbränslefria. Transporterna ska lösa sig med biogas, menar kommunen. Men utrikesflyg undantas från den kommunala handlingsplanen.

Det är Kalmar kommun som nu tagit fram ett utkast till en plan på hur man ska göra Kalmar till en fossilbränslefri kommun.

Det finns lite att jobba med, även om fossilbränslefri inte innebär utsläppsfritt. Också en bil som drivs av diesel från tallolja släpper ut växthusgaser, även om det bara är en tiondel. Likaså reducerar biogas utsläppen med 73 procent, enligt Energimyndigheten, den tar inte bort utsläpp.

Och ser man till trenderna så finns det minskningar av utsläpp, som ofta äts upp av att vi använder allt mer energi till att till exempel driva våra miljontals datorer och mobiler eller transportera det vi köpt på nätet.

För att inte tala om weekendresorna till Paris: Utrikesflygandet har enligt Naturvårdsverket ökat med 120 procent sedan 1990, vilket inneburit en 43-procentig ökning av påverkan på klimatet. Utrikesflygningarna står nästan för lika mycket utsläpp som hela personbilstrafiken.

Och tittar man på fakta så går det inte så snabbt:

Även om inrikestransporterna i Sverige som helhet minskat sina utsläpp med 18 procent på åtta år, så har de nu börjat öka igen. Det beror mycket på lastbilarna.

Utsläppen från utrikesflyg och sjöfart är den största miljöboven. Från 1990 till 2017 har utsläppen ökat med 194 procent. Sjöfarten står för det mesta. 2017 släppte flyget ut lika mycket som hela personbilstrafiken i Sverige. 95 procent av de utsläppen kommer från utrikesflyg.

Men varken Kalmar kommun eller branschföreningen Svenskt flyg vill peta i detta just nu. Först 2045 vill branschen ha fossilfritt utrikesflyg. Kalmar säger dock att man kan erbjuda utrikesflyget att tanka fossilbränslefritt.

Det Kalmar däremot vill göra är att få folk att cykla, gå, åka buss eller skaffa miljöbil.

Fakta

Parisavtalet

Några av målen i Sverige efter Parisavtalet 2015:

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. De kvarvarande utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium ska dock vara minst 85 procent lägre än utsläppen år 1990.

Växthusgasutsläppen bör senast år 2030 vara minst 63 procent lägre än utsläppen år 1990, och 2040 minst 75 procent lägre. (Målet gäller för de verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter, t.ex. flyg.)

Utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010.

Visa mer...
Utsläpp per person och år i Kalmar, fördelat på olika källor.
Utsläpp per person och år i Kalmar, fördelat på olika källor.

Det finns en väg att vandra.

Även om kommunen som organisation räknar med att ha nollat sina utsläpp 2023, finns det nästan 70 000 invånare att ta med i beräkningarna.

Varje invånare släpper, flyget borträknat, ut 2,17 ton koldioxid per år. Och det går svagt nedåt.

Ta som exempel bilarna: I dagsläget är 16,1 procent av fordonen i kommunen miljöbilar, faktiskt fyra procentenheter färre än året innan.

Målet är att det 2030 ska finnas 75 procent miljöbilar. Och resten av fordonen ska kunna drivas med förnybar diesel eller bensin, alternativt konverteras till gas.

Kommunen tror också att marknaden ska lösa mycket, med antagandet att elbilarna efter 2022 kommer att vara billigare att köpa in än vanliga bilar.

Målet är också att varannan transport ska ske till fots, cykel eller kollektivt 2030. I dag sker var tredje resa så. Det är faktiskt färre än det var 2012.

Inrikesflyget har mycket att göra. 2018 var andelen förnybart bränsle 2,5 procent. Målet är att det ska vara fem procent nästa år, 50 procent 2025 och 100 procent 2030.

För att kunna nå nollutsläpp bland kommuninvånarna har man också räknat bort energiutvinning av icke-sorterad plast i sopor. Den bränns inte här, så någon annan kommun får ta på sig dessa utsläpp.

En sammanställning av Kalmars plan för att minska utsläppen från fossila bränslen.
En sammanställning av Kalmars plan för att minska utsläppen från fossila bränslen.

Fakta

Kalmars strategi

Hur Kalmar ska göra för att bli kvitt fossilbränslen är uppspaltat i en handfull strategier.

En är så klart att minska och effektivisera energianvändningen. Målet är att energianvändningen ska ha halverats 2030, jämfört med vad den var 2005. Sedan dess har den redan minskat med 20 procent.

En annan är att undvika slit- och släng och i stället återanvända.

Ett tredje ben är att konvertera från fossil till förnybar energi, till exempel fjärrvärme och biogas. 2025 ska klimatutsläppen från transporter vara 70 procent lägre.

Kommunen ska också jobba med att producera förnybar energi, och göra det lättare att gå över till fossilfritt. Målet är att Kalmar län 2030 ska producera lika mycket förnybar energi som vi gör av med.

För det man inte klarar är strategin att kommunen ska klimatkompensera. Förhoppningen är att utsläppen av fossil koldioxid har halverats 2025, jämfört med 2005.

Visa mer...