Fortsatt strid om hus i Fjölebro

Kalmar Artikeln publicerades

Striden om de planerade fyravåningshusen i Fjölebro fortsätter. Grannarna fick rätt i mark- och miljödomstolen, och nu har Kalmar kommun överklagat till mark- och miljööverdomstolen.

”Mark-och miljödomstolens skäl för ändra länsstyrelsens beslut och upphäva bygglovet innehåller en uppenbar felaktig tolkning av detaljplanens bestämmelse om placering varför det får anses nödvändigt att prövningstillstånd meddelas” skriver samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson.

I juni 2018 fick LW Bostäder bygglov för två flerbostadshus, fyra våningar höga, och tre komplementbyggnader i kvarteret Verktygsmakaren i Fjölebro.

Flera grannar överklagade, och menade att bygglovet strider mot detaljplanen, att husen inte passar in i den karaktär som anges i planbeskrivningen, att det saknas riskanalys och det är för få parkeringsplatser.

Länsstyrelsen fastställde bygglovet. Men mark- och miljödomstolen ändrar det beslutet. Domstolen skriver att placeringen av huskropparna inte är förenlig med detaljplanen och det är inte fråga om en liten avvikelse.