Grannar förlorar tvist - domstol berömmer kommunen

Tallhagen Artikeln publicerades
Skisser på nya Tallhagsskolan
Foto: Kalmar kommun
Skisser på nya Tallhagsskolan

Kommunen vinner ännu en del av tvisten om Tallhagsskolan. Mark- och miljödomstolen säger nej till grannarnas överklagan.

Trafiksituationen kring den planerade storskolan vid Gröndal har varit en stötesten. Där sa först länsstyrelsen blankt nej till Kalmars trafikutredning, men har senare godkänt den.

Det som länsstyrelsen först såg som en dålig trafikutredning godkändes senare efter täta kontakter mellan stadshus och länsstyrelse.

Men innan något kunde gå vidare var det tvunget att avgöras om grannarna på Getingen hade rätt i sina farhågor eller inte.

Det är inte bara trafikfrågorna grannarna haft synpunkter på, utan också att det blir ingrepp i skogen som bedöms ha höga naturvärden, att skogspartier blir avskurna och att det skapas barriärer.

Nu avslås de åtta grannarnas klagan av mark- och miljödomstolen, som gör bedömningen att kommunen agerat rätt när de tog fram planen utan en särskild miljökonsekvensbeskrivning.

Grannarna har varit oroliga för att fotbollsplanerna kommer att skapa än mer olägenheter, och att det blir ökad trafik på Rådmansgatan, men eftersom strålkastarna riktas åt öster ska de inte påverka grannarna. Och eftersom det ska bli en skolgård är målet att trafiken ska hållas ner så mycket som möjligt.

Domstolen ifrågasätter inte att grannarna kommer märka av de 100 till 150 nya fordon som passerar varje dag, men den ser det inte som någon betydande olägenhet.

Att 13 000 kvadratmeter skog kapas ner har också varit en fråga för grannarna, men bara för att tallarna tas ner finns det inte skäl att upphäva detaljplanen, menar domstolen.

Sammanfattningsvis får kommunen beröm för att ha gjort rimliga avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen när de tagit fram detaljplanen.

Tallhagsskolan är tänkt att bli Kalmars nya storskola med uppemot tusen elever. En ny sporthall i området föreslås få ja, även om den är nästan dubbelt så hög som planen tillåter.

För grannarna återstår möjligheten att överklaga domen till Mark- och miljööverdomstolen, som i så fall ska ha överklagan senast den 9 april.