Hotellet i hamnen fortsatt lågt prioriterat

Kalmar Artikeln publicerades
Området kring Gröndal och Brofästet är en av de mer prioriterade att göra en ny detaljplan för.
Foto: Lasse Hansson
Området kring Gröndal och Brofästet är en av de mer prioriterade att göra en ny detaljplan för.

En tillbyggnad av restaurangen på Skeppsbron och en utökning av hotellet är de mest prioriterade detaljplanerna i Kalmar kommuns ögon. Hotellet i hamnen är inte akut, det är näst sist på den 27-radiga listan.

Om allt på listan görs väntas det bli 764 bostäder, varav 202 småhus.

Det är kommunens planutskott som två gånger per år tar fram en lista över vilka detaljplaner som ska prioriteras.

För perioden finns målet planera för 2 500 bostäder fram till 2020, men det målet har redan nåtts med de stora planer som antagits. I februari var kommunen uppe i 2 636 bostäder.

Nu pågår arbetet med några större studier, som en klimatförändringsanalys, en plan för att se till att det finns mycket träd i staden och för att återskapa vattenområden. Större studier görs också för att göra området kring Sveaplan till kulturkvarter, samt en utveckling av Norra staden mellan Ljusstaden och Lindsdal.

Men vad gäller de övriga detaljplanerna finns 27 planer på listan.

Högt upp ligger också planen att göra om Fågelsudd till något mer än fritidshusområde, och så klart finns gamla brandstationen med, där det redan nu finns ett utkast till detaljplan.

Tallhagsskolan, nya reningsverket, Norrliden centrum och bostäderna vid Folkets Park ligger högt, följt av nya badhuset i Snurrom som ligger på nionde plats.

I nedre delen av listan finns bland annat planer kring tågstationen i Smedby, en utökning av Baronen och ett nytt vårdboende i Lindsdal.

Näst sist finns det omdiskuterade Foppa-hotellet i hamnen, och allra sist i priolistan ligger en plan för verksamheter och parkering i hamnen.

Fakta

Prioriteringslista för detaljplaner

1 Skeppsbron 1, Kvarnholmen. Tillbyggnad av restaurang.

2 Kalmarsund hotell, Kvarnholmen. Möjliggöra en utökad verksamhet för Kalmarsund Hotell.

3 Fågelsudd. Möjliggöra utökning av byggrätter samt skapa möjlighet för fler bostadsfastigheter inom Fågelsudd stugområde.

4 Gamla brandsstationen, Kvarnholmen. Planlägga Brandvakten 7 för bostäder, handelm mm.

5 Gröndals idrottsplats och Tallhagsskolan, Tallhagen. Utveckla området för skola och idrott samt förskola.

6 Nytt stadsintegrerat reningsverk, Vesholmarna8 Sandås 2:7 m. fl., Tegelviken. Möjliggöra bygge av ett nytt reningsverk och samtidigt stärka rekreationsvärdena.

7 Norrliden Centrum. Utveckla stadsdelscentrum med bostäder, handel m m.

8 Sandås 2:7 m fl. Förtätning av bebyggelsen längs Stensbergsvägens norra del med bostäder.

9 Bad- och friskvårdsanläggning, Snurrom. Möjliggöra för bad- och friskvårdsanläggning.ning i Snurrom.

10 Södra Staden Etapp 2, Rinkabyholm. Fortsatt utbyggnad av Rinkabyholm österut med bostäder.

11 Ester bagerskas väg, Trekanten. Möjliggöra bostadsbebyggelse i form av friliggande villor och eventuellt andra boendeformer samt förskola.

12 Visiret, Funkabo. Uppföra flerbostadshus som anpassas till kringliggande 1950-talsbebyggelse.

13 Pantern 5,7 och 8, Gamla industriområdet. Möjliggöra för ytterligare verksamhetslokaler.

14 T-bryggan, Radhus, Stensö. Bostäder och nya rekreationsmöjligheter.

15 Tågstation i Smedby. Nytt bostadsområde intill Högalidsvägen.

16 Norra Kyrkogården, Oxhagen. Möjliggöra för kyrkogårdens framtida expansion.

17 Bergkristallen – Bergskristallen 2 och del av Oxhagen2:1 samt Topasen 1, Oxhagen. Möjliggöra för ytterligare och förtätning av bostäder i västra Oxhagen samt nybyggnation av förskola.

18 Dampehammar 1:63, Rockneby. Möjliggöra för bland annat nya bostäder i Rockneby.

19 Lindsdals Centrum. Skapa förutsättningar för en utveckling av Lindsdals centrum med bl.a. bostäder i olika former, familjecentral och handel.

20 Mogatan, Läckeby. Ta fram ny detaljplan för området kring Mo-gatan i Läckeby

21 DP Baronen, bostäder, Vedgårdsholmen 1, Kvarnholmen. Undersöka möjligheten för bostäder och verksamheter.

22 Krattan, Hagbygärde. Möjliggöra ytterligare ett område för arbetsplatser.

23 Vårdboende Lindsdal, del av av Gösbäck 3:164. Möjliggöra vårdboende för området.

24 DP Dörby 8:20, Rinkabyholm. Möjliggöra för nya bostäder i norra Rinkabyholm.

25 Villatomter i Läckeby. Möjliggöra villatomter i närheten av Snättebro.

26 Hotell i Ölandshamnen,Kvarnholmen. Möjliggöra för nybyggnation av ett hotell med tillhörande verksamhet.

27 Jungmannen 9, Hamnen vid nya universitetet. Möjliggöra verksamheter och parkering.

 

Visa mer...