Tumören växte -nekades kirurgi

Kalmar Artikeln publicerades

Tumören i bröstet växte så mycket så att huden sprack. Såret var smärtsamt och illaluktande. Först efter fem månader opererades patienten och bröstet togs bort.

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har granskat vården av en patient med diagnosticerad bröstcancer. IVO menar att patienten inte fick sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård vid onkologiska kliniken vid länssjukhuset i Kalmar eftersom en kirurgisk specialist inte konsulterades för bedömning. Dessutom är det brister i dokumentationen i patientjournalen vid onkologiska kliniken.

Enligt anmälan fick patienten besked av onkologen, cancerspecialisten, att bröstet inte gick att operera bort utan att fortsatt behandling var byte av cytostatika, cellgift, och strålbehandling. Under flera månader hade anmälaren en ohållbar situation med infekterat sår, feber och smärta. Först tre månader efter tumörgenombrottet skickades en remiss till ett annat sjukhus för ”second opinion” efter patientens begäran. Efter ytterligare två månader opererades bröstet bort, med gott resultat.

IVO skriver att den ursprungliga behandlingen var riktig. Men när effekten uteblev borde ett nytt ställningstagande ha gjorts. Om patienten bedömts tidigare hade patienten besparats stort lidande under flera månader. Avseende ställningstagande till kirurgi bör det vara ett kirurgiskt ställningstagande baserad på en klinisk undersökning. IVO skriver att situationen med en blödande tumör, med infektioner, lukt och smärta innebar ett stort lidande för patienten.

IVO anser vidare att vårdgivaren brustit i journalföringen. Patientens status är bristfälligt beskriven. Det finns ingen kontinuerlig beskrivning av utvecklingen. IVO påpekar att syftet med att föra en patientjournal är att bidra till en god och säker vård men den är även en informationskälla för uppföljning och utveckling av verksamheten.