Insatserna ökade – men färre fick assistansersättning

Kalmar län Artikeln publicerades

Antalet personer som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, fortsätter att öka. Samtidigt som skärpningen av vilka som får assistansersättning från Försäkringskassan har inneburit en minskning av utbetalningarna.

De insatser som en person kan få enligt LSS är flera, från personlig assistans, ledsagarservice och kontaktperson till korttidsvistelse, boende och dagligverksamhet. Och enligt Socialstyrelsens siffror har antalet berättigade till insatser blivit fler de senaste åren.

Det gäller bland annat de som får personlig assistans i Kalmar län. Från 113 personer år 2008 till 164 personer i den senaste statistiken som är från oktober 2017.

Personer som får personlig assistans har ökat kraftigt det senaste åren.
Foto: Fredrik Svensson
Personer som får personlig assistans har ökat kraftigt det senaste åren.

Men insats i form av personlig assistans ska inte blandas ihop med assistansersättningen från Försäkringskassan. Personlig assistans enligt LSS beviljas den som har så stora och varaktiga funktionsnedsättningar att hen behöver hjälp med de grundläggande behoven (se faktaruta).

Fakta

Personlig assistans

Personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, beviljas till personer med funktionsnedsättning som behöver hjälp med sina grundläggande behov, till exempel personlig hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra.

Den som behöver hjälp för att klara de grundläggande behoven upp till 20 timmar per vecka kan ansöka om personlig assistans hos sin kommun.

Om den enskilde behöver personlig assistans i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan för grundläggande behov kan han eller hon ha rätt till statlig assistansersättning från Försäkringskassan.

Källa: Socialstyrelsen

Visa mer...

Skulle behovet av personlig assistans vara i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan kan den funktionshindrade ha rätt till assistansersättning från Försäkringskassan. Dessa assistanstimmar har minskat de senaste åren, den största anledning sägs ofta vara ett direktiv från Regeringen till Försäkringskassan om att ”bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar”.

Anledningen, enligt dåvarande barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) var att ”Kostnaderna för assistansen har fördubblats de senaste tio åren, utan att antalet brukare ökat i samma omfattning” (Debattartikel i Svenska Dagbladet, februari 2016).

I december 2016 hölls en av flera stora manifestationer med temat ”Assistans är frihet - Rädda LSS
Foto: Janerik Henriksson/TT
I december 2016 hölls en av flera stora manifestationer med temat ”Assistans är frihet - Rädda LSS".

Regleringsbrevet för budgetåret 2016 gavs i december 2015, men då hade utvecklingen för antalet assistansberättigade redan vänt neråt i Kalmar län. Flest, 411 personer, var berättigade ersättning december 2010.

Antalet assistansberättigade med ersättning från Försäkringskassan i Kalmar län var som flest år 2010.
Foto: Fredrik Svensson
Antalet assistansberättigade med ersättning från Försäkringskassan i Kalmar län var som flest år 2010.

Den minskande trenden förstärktes under de två tillfällen då statistiken sammanställts, december 2016 och 2017, efter att direktivet getts. Totalt har var tionde berättigad blivit av med assistans under de senaste fyra åren.

Men då direktivet från Regeringen specifikt gällde antalet assistanstimmar och inte antal berättigade är det rimligare att titta på den statistiken. Det visar sig att den kurvan planade ut efter 2010, men minskade inte på samma sätt som antalet berättigade personer. De som fortfarande fick ersättning fick det för fler timmar per person.

Trots att antalet personer som var berättigade till ersättning för assistans blev färre mellan 2010 och 2013 märktes bara en mindre platå i det totala antalet berättigade timmar.
Foto: Fredrik Svensson
Trots att antalet personer som var berättigade till ersättning för assistans blev färre mellan 2010 och 2013 märktes bara en mindre platå i det totala antalet berättigade timmar.

Det är en trend som har fortsatt. Antalet timmar ersättningsberättigad assistans per person i Kalmar län är nu uppe på 120 timmar i veckan i snitt. Som jämförelse innehåller en vecka 168 timmar.

Totalt har antalet assistanstimmar per vecka i Kalmar län minskat från toppnoteringen 2015 på 46 334 timmar till 43 440 timmar, eller lite drygt 6 procent.

I genomsnitt får de som är berättigade assistans i Kalmar län ersättning för 120 timmar i veckan.
Foto: Fredrik Svensson
I genomsnitt får de som är berättigade assistans i Kalmar län ersättning för 120 timmar i veckan.

Så målsättningen att minska antal timmar har inneburit att de personer som hade relativt sett få timmar ersättningsberättigad assistans fått färre eller inga timmar alls. Och när Försäkringskassan har fått ner antalet timmar har ansvaret istället hamnat hos anhöriga eller hos kommunerna.

Enligt Socialstyrelsen är kommunalt beslutad personlig assistans nämligen den LSS-insats som procentuellt sett ökat mest det senaste året.

”Bland barn i åldern 0-12 år ökade kommunalt beslutad personlig assistans med 22 procent”, skriver myndigheten i ett nyligen publicerat pressmeddelande. Den totala ökningen sett till alla åldersgrupper är 7,2 procent.

– Den relativt stora ökningen av kommunala beslut om personlig assistans speglar till stor del de senaste årens utveckling inom den statliga assistansersättningen. Många barn har mist sin statliga assistansersättning, och utifrån det perspektivet är det positivt att det är just bland de yngsta som den kommunalt beslutade assistansen ökar mest, säger Karin Flyckt, sakkunnig på Socialstyrelsen.

Sett på längre sikt är kommunernas ökade ansvar än tydligare. Mellan 2008 och 2017 har insatsen ökat med 40 procent. Dessutom andelen unga, under 22 år, med kommunalt beslutad personlig assistans enligt LSS också ökat de senaste tio åren, från 24 procent år 2008 till 31 procent för ett halvår sedan.

I slutet av februari i år meddelade Roger Holmberg (S), socialnämndens ordförande i Kalmar, att kommunen prognos kraftigt höjts. Han räknar med att det under de tre närmast följande åren kommer att krävas ytterligare totalt 50 miljoner kronor för att möta kostnaderna för personlig assistans. Holmberg kallar det för ”En av våra stora utmaningar de närmsta åren”.