Länsborna skattar hälsan högt – och män högre än kvinnor

Kalmar län Artikeln publicerades

En större andel av invånarna i Kalmar län har en bra hälsa, och färre har en dålig hälsa. Åtminstone om en ska tro vad tillfrågade länsbor själva tycker.

Foto: Anna Hållams

Det är Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät som återigen ställt frågor om levnadsvanor och upplevd hälsa till svenskar i åldrarna 16–84 år.

Enkäten har skickats ut till totalt 280 000 personer i riket, och svarsfrekvensen var 42 procent av de tillfrågade. Antalet tillfrågade i det nationell urvalet har fördubblats, å andra sidan genomförs undersökningen numera bara vart annat år.

– De allra flesta i Sverige upplever att de har en god hälsa, skriver utredaren Malin Kark, på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Det upplevda välmåendet i Kalmar län står sig bra jämfört med övriga riket. Bara i Stockholm och Halland mås det bättre.
Foto: Fredrik Svensson
Det upplevda välmåendet i Kalmar län står sig bra jämfört med övriga riket. Bara i Stockholm och Halland mås det bättre.

Bäst tycker invånarna att de mår i Stockholms och Hallands län, med ett snitt på 75 procent. Därefter kommer Kalmar, Östergötland och Uppsala på 74 procent.

Minst andel som mår bra eller mycket bra finns på Gotland och i Västernorrlands och Norrbottens län, 69 procent.

– Samtidigt verkar den positiva utveckling som pågått sedan år 2004 ha avstannat och skillnaderna mellan olika grupper är stora.

 

En allt högre andel anser att deras hälsa är bra eller till och med mycket bra. Men där männens kurva går stadigt uppåt har kvinnornas legat mer eller mindre still i nära tio år. Siffrorna är utslagna över perioder för att öka den statistiska säkerheten.
Foto: Fredrik Svensson
En allt högre andel anser att deras hälsa är bra eller till och med mycket bra. Men där männens kurva går stadigt uppåt har kvinnornas legat mer eller mindre still i nära tio år. Siffrorna är utslagna över perioder för att öka den statistiska säkerheten.

Men där utvecklingen stagnerat nationellt har den fortsatt uppåt på länsnivå, åtminstone för män.

I Kalmar län är det nu 77 procent av männen och 70 procent av kvinnorna som uppger att de har en bra eller mycket bra hälsa. Ökningar på 4 respektive 7 procentenheter sett över en period på 10 år.

Där männens kurva de senaste åren stadigt gått uppåt gjorde kvinnornas rejäla framsteg före 2010, men har sedan dess bara förändrats marginellt.

Inte helt oväntat är det yngre som uppger att de har bra hälsa, men de siffrorna redovisas inte på lokal nivå. Nationellt säger sig 79 procent av 16–29-åringarna att de mår bra eller mycket bra, motsvarande siffra för 65–84-åringarna är 58 procent.

En annan vattendelare är utbildningsnivå. Bland de med förgymnasial utbildning mår 54 procent bra. För de med eftergymnasial är siffran 79 procent.

 

De som uppger att de har dålig eller mycket dålig hälsa har blivit färre. Men även här finns en könsskillnad.
Foto: Fredrik Svensson
De som uppger att de har dålig eller mycket dålig hälsa har blivit färre. Men även här finns en könsskillnad.

Samtidigt har andelen som uppger att de har en dålig eller mycket dålig hälsa minskat. I den senaste enkäten är det 6 procent av kvinnorna och 3 procent av männen.

– Ett positivt resultat i folkhälsoenkäten är att den dagliga rökningen fortsätter att minska med ett par procentenheter sedan föregående års undersökning, skriver myndigheten.

I dag är det sju procent av befolkningen som uppger att de röker dagligen.

– Ett mindre positivt resultat är att andelen som rapporterar fetma har fortsatt öka med någon procentenhet, och det är nu 16 procent som anger fetma.

 

Fakta

Folkhälsoenkäten

Om årets undersökning

För åren 2004–2016 har det nationella urvalet bestått av 20 000 personer i åldrarna 16–84 år. För 2018 har det nationella urvalet fördubblats till 40 000. Landsting och regioner har deltagit med ytterligare urval för respektive län eller region. För 2018 års undersökning består det totala urvalet av cirka 280 000 personer.

Från och med 2016 görs undersökningen vartannat år, nästkommande undersökningar genomförs därmed 2020, 2022 osv.

Kommuner, landsting och regioner erbjuds att delta med ytterligare urval.

I år deltog 16 av 21 landsting och regioner; Region Halland, Region Jämtland Härjedalen, Region Gävleborg, Landstinget i Kalmar län, Norrbottens läns landsting, Stockholms läns landsting, Region Västmanland, Landstinget Dalarna, Region Östergötland, Region Gotland, Landstinget Blekinge, Västerbottens läns landsting, Region Kronoberg, Region Västernorrland, Landstinget i Värmland, Västra Götalandsregionen.

Totalt skickades enkäten ut till 280 000 personer. Svarsfrekvensen var 42 procent av de tillfrågade.

Det nationella urvalet är obundet och slumpmässigt.

Frågeformuläret omfattar 64 frågor och kompletteras med folkbokföringsuppgifter från SCB.

Visa mer...