Länssjukhuset hotades av vite för den dåliga arbetsmiljön

Kalmar Artikeln publicerades
Sedan 2017 har Arbetsmiljöverket granskat arbetsmiljön för avdelningscheferna på länssjukhuset.
Foto: JOHANNESSON RONNY
Sedan 2017 har Arbetsmiljöverket granskat arbetsmiljön för avdelningscheferna på länssjukhuset.

Sedan 2017 har Arbetsmiljöverket granskat arbetsmiljön för avdelningscheferna på länssjukhuset. Det handlar om chefer med för många anställda, som jobbar obetald övertid och alltid förväntas vara nåbara. För att få till en ändring fick Arbetsmiljöverket hota sjukhuset med vite om 100 000 kronor.

Det var i januari 2017 som Arbetsmiljöverket började granska arbetsmiljön för första linjens chefer på länssjukhuset i Kalmar. Inspektörerna ville få ut statistik på sjukfrånvaro och personalomsättning. Sjukhuset skulle också redovisa om man undersökt chefernas arbetsmiljö och svara på vad man gör om chefernas resurser inte räcker till.

Vid en inspektion i mars 2017 fick 25 av sjukhusets avdelningschefer berätta om sin arbetssituation. De vittnade om hög arbetsbelastning och bristande resurser.

”Det finns avdelningschefer som ägnar en stor del av arbetstiden åt bemanningsfrågor till följd av personalbrist och vikarieanskaffning. Flera har ett stort antal medarbetare under sig, man efterfrågar mer administrativt stöd och tydlighet i olika funktioners uppdrag.”

I inspektionsmeddelandet i april 2017 till sjukhuschefen Johan Rosenqvist räknas det upp fler brister. Det är enhetschefer som inte hinner med och ofta får jobba över. Dessutom finns brister i introduktionen av nya medarbetare.

Johan Rosenqvist var sjukhuschef när chefernas arbetsmiljö började granskas. I augusti 2017 utsågs han till hälso- och sjukvårdsdirektör.
Foto: Tomas Löwemo
Johan Rosenqvist var sjukhuschef när chefernas arbetsmiljö började granskas. I augusti 2017 utsågs han till hälso- och sjukvårdsdirektör.

Arbetsmiljöverket krävde ett antal åtgärder för att förbättra arbetsmiljön på länssjukhuset. Först skulle en grundlig undersökning göras om chefernas situation och därefter en riskbedömning. Därefter skulle sjukhusledningen ta fram en handlingsplan med åtgärder och tider för när dessa ska vara genomförda.

Sjukhuset fick fram till september 2017 på sig för att göra detta.

”Om ni inte åtgärdar bristerna och riskerna kan vi komma att besluta om ett föreläggande eller förbud.”

I augusti 2017 bytte länssjukhuset chef. Johan Rosenqvist fick jobb som hälso- och sjukvårdsdirektör och ny sjukhuschef blev Annkristin Svensbergh.

Vid kontrollen i september hade sjukhuset åtgärdat en del brister, men inspektörerna tyckte att man inte gjort tillräckligt för att minska chefernas arbetsbelastning och arbetstider.

I maj 2018 gjordes en ny inspektion som fokuserade på detta. Den visade bland annat att vissa chefer jobbade över utan att registrera det.

I oktober fick den nya sjukhuschefen besked om att Arbetsmiljöverket övervägde att besluta om ett föreläggande för bristerna i arbetsmiljön. Detta om inte arbetsbelastningen minskade och arbetstiderna åtgärdades senast 15 januari i år.

I november 2018 blev hoten om föreläggande verklighet. Det skulle kosta landstinget 100 000 kronor i vite om man inte åtgärdade bristerna på länssjukhuset senast 8 februari i år.

”Vi bedömer att det finns brister i er arbetsmiljö som kan leda till att någon blir sjuk eller skadar sig”, skriver Arbetsmiljöverket i sitt beslut. Bristerna rör arbetsbelastning, övertid och förväntningar på att vara ständigt nåbar.

En brist som Arbetsmiljöverket såg var att första linjens chefer förväntades vara nåbara även när de var hemma och lediga.
Foto: Hasse Holmberg
En brist som Arbetsmiljöverket såg var att första linjens chefer förväntades vara nåbara även när de var hemma och lediga.

”Flera chefer som vi talat med tar med arbetet hem och är tillgängliga för att hantera akuta ärenden under dygnets alla timmar.”

14 januari beskriver Region Kalmar län vilka åtgärder som gjorts på länssjukhuset och vad man planerar göra. För att minska arbetsbelastningen har fler enhetschefer anställts på Kvinno-, Ortoped- och Infektionskliniken samt Radiolokgiska kliniken och AT-läkare. Medicin- och Kvinnokliniken har fått administrativa assistenter.

Dokument för att förtydliga chefernas ansvar och befogenheter ska vara klara i vår, samt rutiner för att ha koll på chefernas arbetsmiljö.

Åtgärderna var tillräckliga för att Arbetsmiljöverket skulle avsluta ärendet i februari. I beslutet meddelas att sjukhuset måste fortsätta att uppfylla kraven för arbetsmiljön. Våren 2020 planeras en uppföljande inspektion för att se hur de nya rutinerna fungerar.