Lex Maria-anmälan efter självmord

Kalmar län Artikeln publicerades

Chefläkare Charlotta Brunner inom psykiatriförvaltningen har gjort tre anmälningar enligt lex Maria efter självmord.

Det ena fallet gäller en 72-årig man, utan tidigare kontakt med psykiatrin. Mannen insjuknade relativt snabbt i demensliknande bild med en ohållbar situation i hemmet. Han tog sitt liv ett par veckor efter inneliggande vård på psykiatrisk klinik.

Det andra fallet gäller en 50-årig man med mångårig kontakt inom psykiatrisk vård utifrån bland annat ångestproblematik. Mannen tog sitt liv kort efter utskrivning från slutenvård i samband med vistelse på behandlingshem.

Det tredje fallet gäller en patient som under många år medicinerat med litium i depressionsförebyggande syfte men som får detta borttaget på svaga indikationer. Sedvanlig uppföljning uteblir. Patienten tar sitt liv tre månader senare.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för, vad som enligt Patientsäkerhetslagen är, en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet.