Många våtmarker har försvunnit

Kalmar län Artikeln publicerades

Våtmarker fungerar som filter för att ta upp näringsämnen och markpartiklar, och de är viktiga miljöer för en mängd arter. Under de senaste hundra åren har en fjärdedel av Sveriges ursprungliga våtmarker försvunnit.

Många våtmarker har försvunnit de senaste hundra åren, men nu restaureras eller återskapas våtmarker.
Foto: Karin Asmundsson
Många våtmarker har försvunnit de senaste hundra åren, men nu restaureras eller återskapas våtmarker.

I Skåne, delar av Småland och Mälardalen finns bara omkring en tiondel av den ursprungliga våtmarksarealen kvar. Utdikningar i skogsbruket står för drygt hälften av Sveriges totala våtmarksförlust, och ytterligare 40 procent beror på sjösänkningar som har förvandlat våtmarker till jordbruksmark.

Många våtmarker har blivit restaurerade och återställda.

Sverige infördes redan 1994 ett förbud mot markavvattning i de delar av landet där flest våtmarker hade försvunnit.

Sverige är ett av de våtmarksrikaste länderna i världen. Den största delen våtmarksområdena finns i Norrlands skogsbygder.

Skogsägare och lantbrukare kan få stöd för att anlägga eller restaurera våtmarker och dammar. Syftet är att bevara och förstärka biologisk mångfald som gynnas av vatten i landskapet eller att förbättra vattenkvalitet i våra sjöar, vattendrag och hav genom att rena vatten från växtnäringsämnen.

Arbetet ska genomföras i odlingslandskapet. Med odlingsmark menas åkermark, betesmark eller annan mark som tar emot vatten från jordbruk eller som ligger i anslutning till odlad mark.

Syftet är att minska transporten av kväve och fosfor från odlingslandskapet till sjöar, vattendrag och hav. Detta innebär att övergödningen minskar.

En systematisk utvärdering av alla tillgängliga studier från Mistras råd för Evidensbaserad Miljövård (EviEM) visar att reningsgraden i allmänhet är hög både för totalkväve och totalfosfor.

Minskningens storlek beror mycket på belastningen; ju större mängd näringsämnen som tillförs våtmarken desto större mängd tas också bort.

Forskarnas slutsats är att anlagda och restaurerade våtmarker är en fungerande metod att ta bort näringsämnen från behandlat avloppsvatten från hushåll, avrinningsvatten från jordbruksmark och urbant dagvatten.

Våtmarker är ett brett begrepp som utgörs av mark med vattenälskande växtlighet, där vatten en stor del av året finns nära, i eller strax över markytan. Våtmarker kan vara grunda eller djupa, bevuxna av träd eller helt öppna, de kan hålla vatten hela året eller utgöras av översvämningsmarker.

Källor: Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Mistras råd för Evidensbaserad Miljövård