Miljoner för att restaurera vattendrag

Kalmar län Artikeln publicerades

Drygt 100 miljoner kronor satsas på förbättrad vattenkvalitet och att stärka hotade fiskbestånd i sju vattendrag i Sydsverige. I Kalmar län görs insatser i Emån, Alsterån och Virån.

Emån ska restaureras, bland annat ska fisk kunna vandra helskinnande förbi kraftverken.
Foto: Per Edwardsson
Emån ska restaureras, bland annat ska fisk kunna vandra helskinnande förbi kraftverken.

Vattenkraftverk ska miljöanpassas, dammar rivs och viktiga livsmiljöer återskapas.

För Kalmar läns del innebär projektet möjligheter att arbeta långsiktigt med restaureringsåtgärder i tre av länets Natura 2000 vattendrag; Emån, Alsterån och Virån.

– Länsstyrelsen ser fram emot ett framgångsrikt åtgärdssamarbete tillsammans med markägare, vattenråd och lokala näringsidkare, säger Karl-Johan Persson på Länsstyrelsen i Kalmar län i ett pressmeddelande.

Den totala budgeten för Life Connects är tio miljoner euro, vilket motsvarar drygt 100 miljoner kronor, av vilka EU bidrar med cirka 60 procent. Insatser planeras i sju vattendrag; Rönne å, Mörrumsån, Emån, Alsterån, Virån, Helge å och Verkeån.

Här är några av projektets huvuddelar:

I Emån och Mörrumsån utvecklas innovativa lösningar som gör det möjligt för fisk att vandra förbi kraftverken helskinnade utan att elproduktion går förlorad.

Särskilt fokus läggs på laxen och ålen som är starkt hotade i Europa. Genom smarta passagelösningar och förbättringar i livsmiljöer och vattenkvalitet kommer överlevnaden och produktionen att öka dramatiskt.

Flodpärlmusslan och den tjockskaliga målarmusslan, båda starkt hotade, återintroduceras i vattendrag där de har försvunnit. Musslorna fungerar som vattendragens egna reningsverk. En lyckad etablering bidrar till förbättrad vattenkvalitet.

Det blir informationsinsatser om behovet av vattenvård, klimatanpassning och smart vattenförvaltning i samarbete med skolor, sakägare och industri.