Orenat vatten planeras gå ut från T-bryggan

Stensö Artikeln publicerades
Tecken på övergödning vid T-bryggan.
Foto: Eric Arenius
Tecken på övergödning vid T-bryggan.

Att släppa ut orenat vatten från T-bryggan i Västra sjön är inte uppskattat av länsstyrelsen. Inför nybyggnationen måste frågan lösas.

När det nu planeras ett femtontal nya hus vid T-bryggan är grannarna irriterade. De menar att havsutsikten och kvällssolen förstörs.

När länsstyrelsen granskat planerna för nya området är det mer havet de fokuserar på:

Enligt planen så ska dagvattnet från området ledas vidare till nyanlagda dagvattendammar på andra sidan husen på Bisterfeldsvägen, där det också föreslås bli nya bostäder.

Så långt inga problem, men efter dagvattendammarna kommer vattnet att ledas orenat rakt ut i Västra sjön.

Eftersom sjön är hårt belastad redan nu, är det här inte godtagbart. Ambitionen är att Västra sjön ska ha en god vattenstatus 2027, och då måste man minska belastningarna som leder till övergödning.

Länsstyrelsen vill nu att kommunen ger en förklaring till hur de tänkt.

Myndigheten vill se åtgärder för att ledan dagvattnet västerut. Visserligen finns det värdefulla ekar där, men det är inte främst tungmetaller och kemikalier som finns i vattnet, utan mer närsalter och partiklar.

Länsstyrelsen vill också se nya lösningar med en rening ut mot Stensövägen.

För övrigt menar länsstyrelsen att man ska vara försiktig när man kapar ner träd som är grövre än 30 centimeter. Länsstyrelsen vill se att det krävs marklov innan man sågar ner sådana träd.