Pappan kunde fortsätta att slå barn och hustru medan socialen utredde

Kalmar Artikeln publicerades
Enligt en lex Sarah-anmälan kan felaktiga bedömningar ha gjort att våldet mot  barnen i en familj i Kalmar fortsatte, trots att myndigheterna kände till förhållandena.
Foto: Ulrika Bergström
Enligt en lex Sarah-anmälan kan felaktiga bedömningar ha gjort att våldet mot barnen i en familj i Kalmar fortsatte, trots att myndigheterna kände till förhållandena.

I två år kunde den våldsamma pappan i Kalmar fortsätta att slå sina barn och sin hustru, trots att socialtjänsten tidigt upptäckte att hans aggressiva beteende. Det gjordes ingen polisanmälan. Nu anmäls hanteringen enligt lex Sarah.

Bristerna i bedömningen av risker och skyddsbehov kan ha bidragit till att barnen blivit utsatta för våld av sin pappa, trots att myndigheterna varit medvetna om förhållandena.

Föräldrarna har tre barn och hade föräldraskapsstöd via socialtjänsten. Efter en tid uppmärksammade medarbetaren som höll i stödsamtalen att pappan var aggressiv och hård mot barnen i vissa situationer

I april 2016 startade ett behandlingsprogram med fokus på pappans aggressiva beteende på Alternativ Till Våld, ATV, i Kalmar, det är en kommunal verksamhet som arbetar mot våld i nära relationer.

I november samma år startades en behandling även med mamman i familjen sedan det framkommit att också hon var utsatt och illa påverkad av pappans våld.

Det lämnades inte in någon polisanmälan i det läget. Det gjordes inte heller någon anmälan om risk för att barn far illa i samband med behandlingskontakterna, vare sig av ATV eller den personal som höll i föräldrastödet.

I lex Sarahanmälan, som lämnats in av ATV sägs att underlåtenheten att anmäla oro för barnens situation kan ha bidragit till att barnen fortsatt blivit utsatta för våld och tvingats leva i stor otrygghet.

Trots att arbetet mot pappans våldsamhet startat i april 2016, fanns tydliga tecken på att inget blivit bättre. I september samma år uppmärksammar medarbetaren som höll i föräldrastödet barnens situation och en utredning inleds i oktober. I december 2016 lämnar skolan in en orosanmälan. Utredningen avslutas i februari 2017 och pappan fortsätter kontakterna med ATV. Fortfarande har det inte gjorts någon polisanmälan.

På en uppföljning av behandlingsinsatserna i september 2017 tillsammans med föräldrarna och ansvarig socialsekreterare berättar den person som sköter behandlingen på ATV om händelser där pappan varit våldsam mot barnen.

I februari-mars i år startas en ny utredning när det konstateras att pappan fortsätter att använda våld i hemmet och barnens situation bedöms inte som trygg.

Först sommaren 2018 gör en socialsekreterare en polisanmälan om våld mot barn. Det är då mer än två år sedan socialtjänsten första gången uppmärksammade att pappan använde våld i hemmet. Polisens utredning pågår fortfarande.

Från månadsskiftet augusti/september i år har pappan bara tillåtits att ha begränsat umgänge med barnen.

I anmälan enligt lex Sarah konstateras att barnen under pågående utredning fortsatt att vara utsatta för våld som blivit allt allvarligare.