Plan för upp till 60 nya bostäder i Södra staden

Rinkabyholm Artikeln publicerades
Så här kan kanske det nya torget se ut.
Foto: Eva Letsios
Så här kan kanske det nya torget se ut.

De kan bli mellan 50 och 60 nya bostäder i Rinkabyholm, i det som kallas Södra staden etapp II. Nu är detaljplanen klar, och i veckan ska politikerna i samhällsbyggnadsnämnden ta ställning till den.

20 grannar på andra sidan Dunövägen är kritiska, och menar att det nya bebyggelsen kommer för nära dem.

Förutom bostäder ska det bli ett torg som ska fungera både som mötesplats och korsningspunkt för olika trafikslag.

Bebyggelsen ska vara småskalig. De stenmurar och odlingsrösen som finns i området ska bevaras.

Förslaget till detaljplanen har varit ute först på samråd, och senare på granskning. I augusti ordnades en samrådspromenad där planhandläggarna berättade om förslaget. Cirka 40 personer deltog i promenaden.

De som redan bor i området har haft synpunkter främst på hur byggnaderna ska placeras, och vill ha ett större avstånd mellan befintlig och planerad bebyggelse.

Länsstyrelsen har haft synpunkter på biotopskydd, rödlistade arter samt markföroreningar.

Inventering av rödlistade arter har gjorts, och i området finns bland annat sorgsvampmal, som är akut hotad, skalbaggsarterna almblombock, starkt hotad, brokig barksvartbagge sårbar och blåglänsande svartbagge, sårbar.

I samband med detaljplanearbetena fö̈r Södra staden gjordes en kulturhistorisk utredning av Kalmar Läns Museum. I utredningen konstateras det att området är relativt väl utrett, och inga förhistoriska lämningar har noterats.

I detaljplanen finns förslag på hur husen ska se ut:

”Områdets karaktär kan gärna tänkas in när ny bebyggelsen ska utformas. Till exempel kan ett lätt och naturligt material såsom trä väljas. När husen ska färgsättas kan en variation av naturfärger med fördel väljas så att husen inte tar andan ur den omkringliggande naturen, utan istället smälter in. Exempelvis kan det vara slamfärger i svart, grått, rött, grönt eller gulockra. Slamfärger ger ett mer naturligt och sobert intryck än annan färgs om lätt ger en blank och reflekterande yta.”

Detaljplanen ska beslutas av kommunfullmäktige.