Politiker besökte folktandvården

Kalmar Artikeln publicerades
Några av medborgarutskottets politiker: Angelica Katsanidou (S), Jonas Hellberg (S), Madeleine Rosenqvist (KD), Britt Carlsson (S) och Sören Svensson (L).
Foto:Lindah Tisjö
Några av medborgarutskottets politiker: Angelica Katsanidou (S), Jonas Hellberg (S), Madeleine Rosenqvist (KD), Britt Carlsson (S) och Sören Svensson (L).

Landstingets medborgarutskott besökte folktandvårdens kliniker för att skaffa sig underlag för ett nytt frågepaket till invånarpanelen.

Under tisdagens studiebesök på folktandvården i Berga centrum ville medborgarutskottet bilda sig en uppfattning om folktandvården i Kalmar län för att kunna formulera frågor till den nya enkäten som invånarpanelen ska besvara.

Invånarpanelen är en möjlighet för invånarna att vara med och påverka och där ställs frågor om det som Landstinget i Kalmar län ansvarar för. Svaren är tänkta att bidra till ett bättre underlag inför beslut som fattas av politiker och tjänstepersoner.

Den förra enkäten handlade om primärvården i länet och denna gång ska den avhandla just folktandvården.

– I den tidigare enkäten var det ganska breda och generella frågor. Tanken nu är att bryta ner frågorna så att de blir lite mer konkreta, säger Madeleine Rosenqvist (KD), vice ordförande i medborgarutskottet.

Frågor som politikerna tog upp på studiebesöket gällde bland annat tandvårdsbidraget, tillgänglighet och öppettider, journalsystemet och barns försämrade tandhälsa.

Ulrika Dahl som är klinikchef på Folktandvården Berga centrum var den som ledde studiebesöket och hon menar att den försämrade tandhälsan hos barn i mångt och mycket är en klassfråga.

– Varje dag kommer det in i alla fall ett barn med tandvärk. Det finns barn som inte ens äger en tandborste och det är faktiskt vanligare än vad man kanske kan tro, säger hon.

Det har diskuterats om tandborstning kanske skulle kunna tas in som ett dagligt moment i förskolans verksamhet för att öka barns tandhälsa, men de flesta förskolorna i Kalmar län har varit negativt inställda till detta på grund av hygieniska skäl.

Vad gäller folktandvårdens journalsystem så är det fristående från övrig sjukvårds journalsystem och finns just nu inte tillgängligt för patienterna. Detta håller dock på att ändras och i sommar är tanken att man som patient ska kunna komma åt sin tandvårdsjournal via 1177´s hemsida.

Om två till tre veckor kommer den nya enkäten om folktandvård ut på ltkalmars hemsida.

Intressant fakta om

Folktandvården i Berga centrum

De har just nu fem stycken anställda tandläkare, fem tandhygienister och elva tandsköterskor.

De har cirka 10 000 inskrivna patienter.

De har kvällsöppet till klockan 19 två dagar i veckan och tillgängliga akuttider varje dag.

47 procent av patienterna har frisktandvård och majoriteten av dessa befinner sig i de lägsta premiegrupperna/prisklasserna.

Visa mer...