Regionen saknar barnperspektivet i plan för nya simhallen

Värsnäs Artikeln publicerades
Förslaget till detaljplan för den nya simhallen vid Värsnäs har varit ute på samråd. Region Kalmar län vill ha en mera noggrann trafikutredning.
Foto: Skiss: Kalmar kommun
Förslaget till detaljplan för den nya simhallen vid Värsnäs har varit ute på samråd. Region Kalmar län vill ha en mera noggrann trafikutredning.

Barnperspektivet saknas. Inte heller miljö- och klimatperspektivet tas upp i någon större utsträckning. Trafiksituationen måste utredas noggrannare. Det skriver Region Kalmar län om förslaget till detaljplan för simhallen vid Värsnäs.

Förslaget har varit ute på samråd. Region Kalmar län menar att detaljplanen behöver ses i ett större sammanhang, och att det behövs en noggrannare trafikutredning. Regionen påpekar också att en väl utbyggd kollektivtrafik skapar en säkrare trafikmiljö och mindre utsläpp.

Generellt ser Region Kalmar län behov av en långsiktig lösning för hur kommunens transportinfrastruktur ska utvecklas.

Trafikverket anser att kommunen redan nu bör ta initiativ till ett avtal om de åtgärder som kommer att behövas i framtiden, när norra Kalmar ska växa med uppemot 10 000 bostäder. Trafikverket skriver att en bad- och friskvårdsanläggning kan förväntas attrahera besökare från ett stort upptagningsområde.

Liberalerna är det enda parti som lämnat synpunkter. Partiet tycker att byggnadsarean på 12 000 kvadratmeter är snålt tilltagen, och menar att då det inte fattats några politiska beslut kring investeringar eller driftsform ska inte detaljplanen utgöra en begränsning för simhallen. Partiet vill också ha fler parkeringsplatser, och att restaurangen bör vara större.

Lantmäteriet påpekar att det inte står vem som ska betala för förrättningskostnaderna för fastighetsbildning.

En Kalmarbo menar att det behövs en säker övergång från busshållplatsen, och PRO Kalmar påtalar bristen på samlingslokaler i norra Kalmar.

Ett antal remissinstanser har inga synpunkter, bland annat Svenska kraftnät, Försvarsmakten, Skogsstyrelsen, Kalmar Vatten och Kalmar Kanotklubb.

Simhallen ska uppföras som en enda stor byggnad. Den första etappen är på cirka 9000 kvadratmeter. Hur simhallen, eller bad-och friskvårdsanläggningen, ska utformas är inte klar,

Tidsplanen är att detaljplanen ska vara klar våren 2020. Det blir byggstart hösten 2020, och simhallen ska vara klar i slutet av 2022.