SKPF avd 48

Kalmar Artikeln publicerades

SKPF avd 48 Kalmar har haft sitt årsmöte på Oxhagshemmet tisdag den 6 februari.

Efter att ordförande Birgit Åberg hälsade ett 65 tal medlemmar välkomna hölls en tyst minut för de medlemmar som avlidit under året,

Till ordförande för årsmötet valdes Siv Eriksson.

Efter godkännande av verksamhetsberättelse, balans och resultaträkning och revisorernas berättelse beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Siv klubbade med van hand igenom de val och nomineringar som fans på dagordningen. Till ny kassör valdes Britt Lindblad och Ralf Eriksson valdes till ny styrelseledamot. Nya mötesvärdinnor blev Solveig Ödell, Majvor Karlsson och Ann-Christine Kullman. Ny valberedning valdes, bestående av Lars-Erik Järling (sammankallande) Berit Nilsson och Ingeborg Järling. Efter att verksamhetsplan för 2018 godkänts serverades fika och Tony Strandberg underhöll med både egen sång och allsång. Anita informerade om vårens medlemsresor till IKEA-museet i Älmhult och till Helsingborg-Helsingör. Kostnad 300 kr per resa.

Agneta informerade om vårens läsecirkel och att fler var välkomna till sångkören. Avslutningsvis tackade Birgit Åberg de avgående mötesvärdinnorna, årsmötesordförande och Tony Strandberg med blommor.