Stora planer för hamnen

Kalmar hamn Artikeln publicerades
Bredvid Linnéuniversitetet planeras det för restauranger, butik och hotell.
Foto: Karin Asmundsson
Bredvid Linnéuniversitetet planeras det för restauranger, butik och hotell.

Restauranger, butiker, hotell, kulturverksamhet och kontor kan det bli i hamnen, precis vid Linnéuniversitetet med utsikt mot Baronen.

Det är LW Jungmannen, ett dotterbolag till LW Fastigheter, som äger fastigheten Jungmannen 8. Nu har Kalmar kommun och bolaget har gjort ett föravtal, och senare ska ett mer omfattande exploateringsavtal upprättas.

Men innan det kan byggas på platsen måste kajerna repareras. De är i dåligt skick, och det kan kosta upp till 150 000 kronor per meter att få dem i ordning. Exploatören ska betala hälften av kostnaden, men som mest 75 000 kronor per meter.

– Det är inte säkert att allt behöver åtgärdas, säger Ingemar Einarsson (C), ledamot i kommunstyrelsens planutskott.

Parterna är överens om det ställs mycket höga krav på utformning och kvalitet. Enligt avtalet ska det bli en ”högre välartikulerad” byggnad, med plats också för forskning, utbildning samt parkering.

– Det ska bli en byggnad som stämmer med omgivningen, och det är viktigt att det byggs på ett sätt att det blir i harmoni med universitetet.

Idag finns det en marina, butiker, kontor och lager på området.

Exploatören ska bekosta detaljplanen och samtliga utredningar som behövs. Fastigheten ligger inom område som berörs av riksintresse för hamn. Närheten till Tjärhovet gör att planarbetet bedöms bli omfattande.

2017 beslutade planutskottet att detaljplanearbetet för Jungmannen 8 skulle påbörjas. Fastighetsägaren hade då angett att man ville utveckla området med en nybyggnad i sex plan med restauranger, butiker, kulturverksamhet, forskning och utbildning samt parkeringsgarage.

Fastigheten berörs av riksintressen för sjöfart, hamn, kulturmiljö samt flygplatsens hinderytor och beredskapsfärjeläge till Öland.

Planutskottet beslutade också att ge Peab i uppdrag att anlägga tennisplaner vid Telemarken.