Unga och nyanlända har det tufft på bostadsmarknaden i länet

Kalmar län Artikeln publicerades
Trots att nya bostäder byggs är det stor brist runt om i länet.
Foto: Paul Madej
Trots att nya bostäder byggs är det stor brist runt om i länet.

I Bostadsanalysen 2019 som länsstyrelsen i Kalmar län har genomfört framgår det att det är brist på boenden i länets alla kommuner. Allra svårast att komma in på bostadsmarknaden har bland annat unga, nyanlända och äldre människor.

Under de två senaste åren har det byggts mycket bostäder i länet, 1960 stycken där 70 procent av de som stod färdigställda 2018 fanns i Kalmar. Trots detta har kommunerna underskott, speciellt i centralorterna.

– Tillgången till bostäder är en förutsättning för att skapa företagsetableringar, arbetstillfällen, tillväxt och välfärd för medborgarna. Bostadsbristen i samtliga kommuner är därför en utmaning både på individnivå och för hela samhället. Tyvärr saknas det marknadsmässiga förutsättningar för bostadsbyggande på de allra flesta platser i Kalmar län, säger länsstyrelsens planarkitekt Christian Forsell i ett pressmeddelande.

I analysen kan länsstyrelsen se att ungdomar och nyanlända tillhör den grupp som har svårast att ta sig in på bostadsmarknaden. I analysen har de också sett att studenter, människor med funktionsnedsättning, äldre, personer med låg betalningsförmåga, hemlösa och kvinnor som är i behov av skyddat är andra grupper som också har svårt att komma in och vara kvar på den ordinarie bostadsmarknaden.

– För de grupper som är i störst behov av en bostad byggs det sällan nya bostäder. Det är därför det är sunt att diskussionen på senare tid har svängt från att mest handla om hur många bostäder som byggs till att också handla om vad som byggs och för vem, säger Christian Forsell.

Bostadsmarknadsanalysen 2019 grundar sig bland annat på en bostadsmarknadsenkät och erfarenheter från kommundialoger som länsstyrelsen tidigare har genomfört.