Vill flytta vrak som sänktes i slutet av 1700-talet

Kalmar Artikeln publicerades
1997 frilades vraket i hamnen, och sedan täcktes det över.
Foto:Kalmar läns museum
1997 frilades vraket i hamnen, och sedan täcktes det över.

I slutet av 1700-talet sänktes ett fartyg utanför Barlastholmen. Nu vill Skanska flytta vraket, och söker tillstånd för detta hos länsstyrelsen.

Vraket hittades 1997 i samband med schaktningsarbeten för ett pumphus när det marinbiologiska laboratoriet skulle byggas. Nu ligger det där etapp 2 av Linnéuniversitetet ska byggas.

En marinarkeologisk undersökning genomfördes av länsmuseets Lars Einarsson och sedan täcktes vraket över. Men nu har det visat sig att inmätningen som gjordes då inte stämmer. Vraket ligger två meter högre än man förutsatt. Därför vill Skanska lyfta upp det och placera det på en lägre nivå. När vraket frilagts görs en bedömning av konstruktionen, och det finns möjlighet för Kalmar läns museum att undersöka det.

Vraket ligger i ett område som successivt fyllts ut under flera hundra år, och vraket står på ursprunglig havsbotten.

Lars Einarsson menar att vraket sannolikt utgör resterna av ett mindre transport- och handelsfartyg av holländskt ursprung, byggt någonstans Nordeuropa under förra hälften av 1700-talet. Under slutskedet av sitt aktiva liv har fartyget fört en last av virke och/eller ved och har troligen sänkts som utfyllnad på fyndplatsen senast omkring 1780, men sannolikt tidigare.

Skeppstypen är känd från konst och litteratur. I marinarkeologiska sammanhang måste dock den materiella kvarlevan av denna skeppstyp anses som ovanlig. Länsmuseet anser mot bakgrund av vrakets höga bevarandegrad och det ringa jämförande marinarkeologiska material som föreligger, att vraket har ett betydande vetenskapligt värde.

Han menar att man på sannolika grunder kan utgå från att fartyget tjänat ut och därför fått en ny funktion som utfyllnad i ett strandnära vattenområde i det expanderande hamnområdet söder om fästningsstaden, och understryker vrakets värde som en betydelsefull komponent i områdets totala kulturmiljö.

Alternativet att bärga, konservera och förvara skeppet ansågs vara orealistiskt, och i stället täcktes vraket över.

Vid undersökningen gjordes några lösfynd, det var hampa, fragment av keramikfat och rester av laggkärl. Att det var så få fynd pekar mot att fartyget tömts omsorgsfullt innan det deponerades på platsen, och vraket uppvisar inga tecken på att det övergivits under dramatiska förhållanden