Äldreboende och jobb lyfts fram i nytt valprogram

Mönsterås kommun Artikeln publicerades

Minskade barngrupper, bättre skolmiljö, fler personer i arbete och nya äldreboenden. Det är några av Centerpartiets löften i det nya handlingsprogrammet.

Agnetha Landberg, Anders Johansson, Jens Robertsson och Ann Petersson är veteraner inom Centerpartiet, och de lanserar nu handlingsprogrammet inför de kommande fyra åren.
Foto: Åsa Borefur
Agnetha Landberg, Anders Johansson, Jens Robertsson och Ann Petersson är veteraner inom Centerpartiet, och de lanserar nu handlingsprogrammet inför de kommande fyra åren.

Med tre veckor kvar till valet lanserar nu Centerpartiet sitt handlingsprogram i vilket man anger vad man vill åstadkomma i Mönsterås kommun de närmaste fyra åren.

En av de viktigaste punkterna som lyfts fram är äldreboenden.

– Vi har kö till platserna idag, säger socialnämndens ordförande Agnetha Landberg.

Snart inleds byggnationen av Solhemsprojektet. Tidigare var det tänkt att det skulle vara både särskilt boende och korttidsboende, men nu blir det ett renodlat särskilt boende med 40 platser.

– Dessutom planerar vi för fler moderna boendeformer för äldre och funktionsnedsatta i olika delar av kommunen. Vid Torshaga i Ålem blir det nytt boende nästa år. Timmernabben saknar äldreboende i dag och jag tror att det finns ett behov av det där, uppger Anders Johansson.

Även i Blomstermåla finns planer på nya bostäder som är särskilt lämpliga för äldre.

Också inom skola och barnomsorg finns som tidigare rapporterats ett stort behov av fler platser. Solhemsprojektet omfattar även en ny förskola med fyra avdelningar, och vid Netto pågår byggnation av två nya förskoleavdelningar.

Man räknar med att detta ska täcka behovet och att man kan stänga en befintlig förskoleavdelning, det är dock oklart vilken.

När det gäller skolor är det främst Mölstadskolan och Krungårdsskolan som har varit trångbodda, och där har man satsat på utbyggnader.

– Vi jobbar vidare med att förbättra skolmiljön och att bygga ut och förbättra lokalerna samtidigt som vi fortsätter att höja kvaliteten på undervisningen genom satsningen Utmanande lärande som har gett resultat, säger partiföreträdarna som även lovar mindre barngrupper.

De lovar också att ta sig an utmaningen att lyckas i arbetsmarknads- och integrationsfrågan.

– Näringslivet och den offentliga sektorn är i stort behov av arbetskraft. Samtidigt är det många människor som i dag står utan arbete. Vi måste, genom samarbete med näringslivet, flexibla lösningar och hårt arbete, lyckas lösa den utmaningen, säger Anders Johansson.

– Vår nya arbetsmarknadsenhet är ett viktigt redskap i det arbetet, tillägger Ann Petersson.

Kommunen har haft en ansträngd tid med hårda prövningar för olika verksamheter i och med den stora tillströmningen av nyanlända de senaste åren.

– Men kommunen har ända lyckats manövrera detta på ett bra sätt, menar Jens Robertsson.

Andra punkter i handlingsprogrammet handlar om att arbeta för pendeltrafik med tåg från Ålem och Blomstermåla till Kalmar och Högsby, miljösatsningar för förbättrad kustmiljö och ökad beredskap för att hantera klimatförändringar, samt fler belysta cykelvägar.

Listan innehåller även fortsatt utbyggnad av bredband, vatten och avlopp samt närtrafik.

Fler lokala poliser med god kännedom om hela kommunen är också en av de punkter som lyfts fram som viktigast. Just nu pågår en ombyggnad av polisstationen så att det ska bli plats för fler poliser, ungefär ett tiotal, från och med årsskiftet.

Kommunen har varit starkt engagerad i polisfrågan under många år.

– Polisen är inte en kommunal angelägenhet, men det är en angelägenhet för våra medborgare.