Förslag till skolkommission för att förbättra elevers skolresultat

Oskarshamn Artikeln publicerades

En skolkommission ska införas för att öka antalet elever som når skolans mål.

– En skolkommission som inte består av politiker, utan av representanter från själva professionen, säger bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S).

Kommunen satsar på en skolkommission för att öka antalet elever som klarar målen.
Foto: Anton Sjöberg
Kommunen satsar på en skolkommission för att öka antalet elever som klarar målen.

Kommunfullmäktige gav under slutet av 2018 i uppdrag till bildningsnämnden att tillsätta en skolkommission. På onsdag kommer bildningsnämnden att fatta beslut om vilka som ska ingå i kommissionen. Enligt ett förslag från bildningschefen ska kommissionen bestå av sju lärare från förskoleklass, fritidshem, lågstadium, mellanstadium, högstadium, gymnasium och vuxenutbildning. Där ska också sitta två medarbetare från elevhälsan. Två rektorer från grundskolan och gymnasieskolan ska sitta med och likaså tre verksamhetschefer och skolchefen (förvaltningschefen). Även fyra fackliga företrädare från Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Kommunal och Vision ska ingå i kommissionen.

Syftet med kommissionen ska vara att ta fram förslag på hur skolan ska ändras för att fler elever ska nå godkända betyg efter årskurs 9 i grundskolan och att fler ska fullfölja och gå ut gymnasiet med godkänt slutbetyg.

– Det har varit diskussioner mellan politiker om vilka metoder som bör genomföras i skolorna. Därför ansågs det viktigt att tillföra en skolkommission som inte består av politiker, utan av representanter från själva professionen. Vi är inte missnöjda med skolornas resultat. Men det kan alltid förbättras, och därför behövs en kommission. Det som bildningsnämnden gjort är att ge ett förslag på hur många av varje representant som kommissionen ska bestå av, säger bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S).

Kommissionen är menad att titta på vad i skolorna som behöver mest resurser. Både i form av pengar och i personal. Man ska också undersöka hur lärare ska få mer tid till undervisningen och man vill även öka fysisk aktivitet under skoltiden. Det är dock så att det är upp till varje nämnd, rektor, verksamhetschef eller skolchef om de vill följa kommissionens förslag.

Anton Sejnehed tycker att de fackliga representanterna i skolkommissionen är väldigt viktiga.

– På sätt och vis är de ju en bättre representation av professionen än vad till exempel lärare eller rektorerna är. Och det är ju för själva professionen som kommissionen är till för.

Tobias Magnusson, ordförande för lärarförbundet i Oskarshamn, tycker också han att det är bra att de fackliga organisationerna föreslås representeras i kommissionen.

– Det är ett jättebra förslag. På så sätt kan vi vara med och påverka hur skolans arbetsmiljö ser ut, vilket är något som vi jobbar mycket efter.