Hur påverkar domen er?

Kalmar län Artikeln publicerades

Vi bad de två kommunala energibolagen i Kalmar och Oskarshamn reagera på förvaltningsrättens dom.

Jöns Wahlström VD, Oskarshamns energi:

För mig handlar elnätsregleringen i grunden om att hitta rätt balans mellan god leveranssäkerhet och utbyggnad av förnybara energikällor, såsom exempelvis vindkraft och solenergi, som kräver investeringar i elnätet, kundernas intresse av rimliga och förutsägbara nätavgifter samt möjligheten för ett effektivt elnätsföretag att få rimlig avkastning på sina investeringar

På Oskarshamn Energi jobbar vi hela tiden för att hitta den balansen. Vi har från och med 2017 fördubblat investeringstakten i vårt elnät samtidigt som vi under tidigareregleringsperioder aktivt valt att inte utnyttja det utrymme för prishöjningar som elnätsregleringen gett oss fullt ut. Tanken med det är just att våra kunder ska uppleva att nätavgiften är rimlig och förutsägbar, att eventuella avbrott är få och korta samt att förnybar elproduktion kan anslutas problemfritt. För oss innebär domen att vi kan fortsätta investera för hög leveranssäkerhet och en förnybar framtid utan större prisjusteringar även under nästa regleringsperiod vilket vi tycker gagnar såväl våra kunder som lokalsamhället i stort.

Jöns Wahlström.
Foto: Pierre Stjernfeldt
Jöns Wahlström.

Théresé Andersen, kommunikationschef, Kalmar Energi:

Spelplanen för våra elnät bestäms politiskt och bevakas och följs upp av Elmarknadsinspektionen. Då elnäten har ett monopol inom ett specifikt område så är det naturligt att det finns tydliga regelverk som talar om hur exempelvis prissättning och leveranssäkerhet ska hanteras. Tyvärr har modellerna för hur detta ska gå till förändrats inte bara en gång utan flertalet gånger under de senaste åren. Som elnätsägare skapar dessa förändringar onödig osäkerhet och den ambition som vi har att ha en långsiktigt stabil prissättning har inte kunnat efterlevas.

Med stora skillnader i vilka intäkter som accepteras från en period (4 åriga) till en annan har förändringarna slagit igenom rakt ner till slutkund med stora höjningar under den första perioden 2016-2019 och förväntade sänkningar från år 2020.  De flesta elnät har valt, precis som vi att ta ut den andel av intäktsramen som vi behövs för att klara dagens och framtidens investeringar i nätet, snarare än att plocka ut maximalt vad som varit tillåtet. Förvaltningsrättens dom som ger oss större frihet att välja när i tid som intäkten tas ut ger möjlighet till stabilare priser till slutkund. Vi kommer dock inte att förändra vår plan för prisjusteringar för 2019 baserat på domen. Om vi hade haft denna information redan 2015 hade vi lagt en stabilare prisjustering över hela perioden 2016-2023. Det överklagande som elnätsföretagen gjorde handlade just om att kunna fördela intäkterna över längre perioder på ett förtroende fullt sätt.

Théresé Andersen.
Foto: Kalmar Energi
Théresé Andersen.