Kapning av reaktordelar påbörjas till våren

Simpevarp Artikeln publicerades
O1 och O2 ska nedmonteras och rivas.
O1 och O2 ska nedmonteras och rivas.

OKG väntas behöva 200–300 entreprenörer i samband med rivningen av O1 och O2.

Det framgår av en redogörelse som OKG lämnat in till mark- och miljödomstolen, som prövar bolagets ansökan om tillstånd enligt miljöbalken att nedmontera och riva de båda reaktorerna vid Oskarshamns kärnkraftverk.

Till att börja med ska ett antal förberedande åtgärder vidtas, bland annat rivning av asbest, borttagande av farligt avfall som kvicksilver och PCB, systemdekontaminering och kartläggning av all utrustning. Ytor kommer också att iordningställas för avfallskonditionering och packning av det radioaktiva avfallet.

I slutet av april inleds den första stora nedmonteringsåtgärden i avvecklingsarbetet – segmentering av reaktortankens interna delar på O2. OKG berättar i sin egen tidning Kärnpunkten att leverantören General Electric Hitachi redan är på plats på Simpevarpshalvön och förbereder sig för arbetet tillsammans med OKG.

”Eftersom det är bestrålade komponenter som ska kapas sker allt arbete under vatten. I reaktorbassängen placeras en segmenteringsstation där komponenterna kommer att lyftas i, först ut är moderatortanklocket och ångseparatorerna. Med hjälp av klingsåg kapas komponenterna itu och delarna läggs sedan i kassetter”, skriver OKG.

Segmenteringen på O2 väntas pågå under cirka ett år. Därefter ska samma arbete göras på O1. Omkring 2020 ska den storskaliga nedmonteringen och rivningen av O1 och O2 påbörjas, enligt OKG:s tidsplan.

Arbetet med radiologisk nedmontering och rivning beräknas ta ungefär fem år. Därefter tar det ytterligare två år att riva byggnaderna. Vid rivning av samtliga byggnader och anläggningar inom avvecklingsområdet uppkommer cirka 266 000 ton avfall, varav 5–10 procent bedöms vara radioaktivt.

OKG har begärt ett så kallat verkställighetsförordnande av mark- och miljödomstolen, det vill säga att blivande tillståndsdom får tas i anspråk innan den har vunnit laga kraft. Detta för att kunna börja med de tidiga momenten i rivningsprocessen så snart som möjligt.

I ett yttrande till domstolen ställer sig länsstyrelsen positiv till att OKG beviljas ett sådant förordnande, bland annat eftersom verksamheten bedrivs på ett sedan gammalt etablerat verksamhetsområde som är avgränsat från allmänheten.