KLT vill dra ner på antalet hållplatser

Länet Artikeln publicerades
Antalet hållplatser inom närtrafiken i länet kan bli färre i framtiden. 2 bilder
Foto:Mattias Rubin
Antalet hållplatser inom närtrafiken i länet kan bli färre i framtiden.

Framtidens bussar kan komma att stanna på färre orter och hållplatser än i dag. KLT har nu tagit fram ett förslag avseende närtrafiken på landsbygden, och på vissa ställen innebär det en hel del förändringar om förslaget går igenom.

Kalmar Länstrafik, KLT, har låtit genomföra en intern utredning av närtrafiken på landsbygden.

Syftet med denna är att ge närtrafiken ett likartat utseende och funktionssätt i hela länet samt att göra det enklare att förstå och använda den.

I ett glest befolkat län med höga ambitioner inom kollektivtrafiken är det också en utmaning att göra den användbar för allmänheten utan kostnaderna blir orimligt höga.

I dagens trafik finns det upptagningsområden/kommuner som har flera olika små målorter, något som gör trafiken komplex och svåradministrerad.

I förslaget vill man nu utforma upptagningsområden som innebär att man kan skriva bättre tidtabeller samt renodla dagens målorter

En målort är den ort som trafiken från upptagningsområdena körs till. De tolv kommunernas centralorter är alla huvudmålorter.

För att en ort ska klassas som målort måste vissa kriterier uppfyllas. Bland dessa kriterier nämns bank, livsmedelsbutik, hälsocentral, bibliotek samt vara en strategisk bytespunkt.

I Förslaget tilldelas orterna poäng för varje uppfyllt kriterium och orter med fyra poäng eller fler blir automatiskt en målort - sedan gör man bedömningar utifrån olika motiveringar.

Orter tas bort som målorter, andra blir kvar och några kommer att slås samman.

Långasjö och Påskallavik föreslås tas bort som målorter med motiveringen att de ligger nära större ort där även hälsocentral finns.

Ålem/Blomstermåla föreslås som gemensam målort, liksom Fårbo/Figeholm.

Vissa orter föreslås vara kvar - trots låga poäng.

Bland dessa återfinns Trekanten, Påryd och Läckeby med motiveringen att det är goda förbindelser med Kalmar.

Mörlunda föreslås vara kvar då det finns möjlighet att stiga på/av vid Mörlunda Vårdcentral, och för Målillas del nämns goda förbindelser med Hultsfred som skäl för att orten ska får fortsätta att vara en målort.

I det framtagna förslaget föreslås också att antalet målpunkter i målorterna, det vill säga de platser där närtrafiken hämtar och lämnar resenärer, bör bli färre och så långt det är möjligt överensstämma med KLT:s ordinarie hållplatsstruktur.

Exempel på målpunkter (hållplatser) kan vara målortens centrum/torg, resecentrum, hälsocentral och särskilda boenden.

Dagens närtrafik beskriver KLT som en "flora" av olika målpunkter i målorterna och otydliga begrepp som "mataffärerna" används. Ibland förväxlas då närtrafiken, såväl av användare som av utförare med färdtjänst eller sjukresa.

En genomlysning av antalet målpunkter visar också att ett fåtal av dessa är flitigt använda, medan andra knappast används alls.

Dokumentet från KLT är tänkt att genomlysa närtrafiken på landsbygden i KLT:s eftersträvan att erbjuda en kollektivtrafik för alla.

Efter inhämtning av synpunkter från länets tolv kommuner, kommer arbetet att fortsätta. Förslagen i dokumentet ska därför ses som ett diskussionsunderlag för den fortsatta utvecklingen av trafiken.

Arbetet ska ske i nära samarbete med kommunerna.

Fakta

Närtrafik

Närtrafiken är en flexibel kollektivtrafik för alla. Den kompletterar den övriga linjetrafiken. Det som skiljer Närtrafik från annan kollektivtrafik är att du själv beställer din resa i förväg. Den kör endast om någon beställt en resa.

Oavsett var du bor består grundutbudet av minst fem resmöjligheter per vecka.

I Kalmar, Västervik, Oskarshamn, Nybro och Vimmerby fungerar Närtrafiken även som en variant på stadstrafik.

Annars körs närtrafiken huvudsakligen på landsbygden.

Källa: klt.se

Visa mer...