Kommunen: ”Finns ingen anledning att prata med anhörig”

Oskarshamn Artikeln publicerades
Harriet Hveen Hugosson, områdeschef på socialförvaltningen.
Foto: Lotta Zaar
Harriet Hveen Hugosson, områdeschef på socialförvaltningen.

Det är förvaltaren som är brukarens ställföreträdare och som kommunen är skyldig att svara inför. En vårdnadshavare som inte har tagit på sig något förvaltarskap efter att ens barn blivit myndig har enligt områdeschef Harriet Hveen Hugosson inget att säga till om.

– Vi har ingen skyldighet gentemot anhöriga, bara gentemot individen. Och när en individ har en förvaltare är det genom honom eller henne vi för all dialog. Om förvaltaren sen vill föra information vidare till anhörig så är det helt upp till den förvaltaren, säger Hveen Hugosson.

Det här betyder med andra ord att en förvaltare har väldigt mycket makt?

– Ja, på så sätt att det är förvaltaren som bestämmer vad det är som gäller för varje enskild individ. På vilket sätt man ska jobba med honom eller henne för att han eller henne ska ha det så bra som möjligt.

Harriet Hveen Hugosson kan, vilket tydligt framgår, inte uttala sig om något enskilt ärende och kan därför inte svara på några specifika frågor kring Mustaphas fall.

Men vad det gäller att flytta brukare till boenden utanför kommunen så säger Hveen Hugosson att det finns flera brukare som man har placerade i andra kommuner, men som Oskarshamn fortfarande har ett ansvar gentemot. Hon säger vidare att det finns ingen lagreglering som säger att en vuxen brukare måste vara nära sin hemkommun, utan att man helt och hållet ”tittar utifrån den enskildes behov” och att geografin därmed inte spelar någon roll.

Enligt Hveen Hugosson har Oskarshamns kommun både ett ekonomiskt–, ett handläggnings– och ett uppföljningsansvar gentemot sina brukare som är placerade i andra kommuner. Med uppföljning menas att man följer upp det boende där man köper en plats och ser till att ”boendet uppfyller den enskildes behov utav omsorg som det har fattats beslut om” och att det finns en ”bra genomförandeplan.”

– Vi gör uppföljning på alla våra placeringar minst en gång om året, konstaterar Hveen Hugosson.

Om en förvaltare anses missköta sitt uppdrag så kan kommunen, eller en privatperson för den delen, alltid anmäla honom eller henne till överförmyndarnämnden som är tillsynsmyndighet.

Annethe Malmström berättar i ett mejl en tid efter vår intervju att hon och Slaheddine har haft möte med överförmyndaren tidigare och påtalat maktmissbruk och kränkningar mot Mustapha, men att det ”har gått prestige i ärendet” runt Mustapha, både hos kommunen och hos överförmyndaren.

Hon berättar vidare att man har försökt gå via förvaltningsrätten för att få bort förvaltarskapet, men att överförmyndaren då ”har pratat med förvaltaren som fått säga sitt” och att det i sin tur har ”lett till avslag”.

Fakta

Skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap

Det är viktigt att veta skillnaden mellan att vara god man och att vara förvaltare. Den avgörande skillnaden är att en god man är ett biträde åt huvudmannen som har kvar sin rättshandlingsförmåga. Medan en förvaltare har, inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning, utan inhämtande av dennes samtycke.

Källa: godman.se

Visa mer...