Kommunens verksamheter får mer pengar – överskottsmålet slopas

Oskarshamn Artikeln publicerades
Kommunalråden Andreas Erlandsson (S) och Ingela Ottosson (M) presenterade majoritetens budgetjusteringar i solskenet på Norra kajen.
Foto: Jimmy Larsson
Kommunalråden Andreas Erlandsson (S) och Ingela Ottosson (M) presenterade majoritetens budgetjusteringar i solskenet på Norra kajen.

S och M slopar överskottsmålet för att kunna skjuta till mer pengar till kommunens verksamheter. Samtidigt ska de planerade besparingarna genomföras. ”Vi ser att vi har en tuff ekonomisk situation framför oss”, säger kommunalrådet Andreas Erlandsson (S).

Inre hamnen badade i solsken när Andreas Erlandsson och kommunalrådskollegan Ingela Ottosson (M) presenterade majoritetens förslag till justeringar av nästa års budget, men i den kommunala ekonomin tornar de mörka molnen upp sig.

– Precis som alla andra kommuner ser vi att det är en tuff omvärld som påverkar tillväxten nationellt. Kostnaderna ökar snabbare än intäkterna och det kommer att krävas tuffa beslut i alla verksamheter de kommande åren. Där delar vi uppfattning med SKL att vi behöver mer pengar till välfärden, säger Andreas Erlandsson.

Som en konsekvens av de ökade kostnaderna föreslår S och M att kommunens överskottsmål tas bort. Alla skatteintäkter och statsbidrag ska användas till verksamheterna.

– Vi tar av alla former av reserver som vi har.

Längre tillbaka i tiden var nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag långt högre än 100 procent i Oskarshamns kommun.

– Vi har sakta men säkert betat ner för att nå 100 procent. Målet under den här mandatperioden är att komma ner till 99 procent, men med dagens förutsättningar ser vi inte att det är möjligt, säger Andreas Erlandsson.

– Det som är glädjande är att vi ser en ökad befolkning. Det är befolkningen som bygger Oskarshamn starkt.

Majoriteten budgeterar nu för 125 nya kommuninvånare. Varje ny invånare beräknas ge ungefär 55 000 kronor i ökade statsbidrag och skatteintäkter.

– Det innebär sex miljoner i ökade intäkter, säger Ingela Ottosson.

Under året har alla nämnder arbetat med handlingsplaner för att anpassa verksamheten till en minskad budget. Majoriteten vill nu tillföra mer pengar till de flesta nämnder, men handlingsplanerna ska fortfarande genomföras.

– Handlingsplanerna ligger kvar. Det här bygger på att man genomför handlingsplanerna som man jobbar med, och så tillskjuter vi lite ytterligare pengar, säger Ingela Ottosson.

Bildningsnämnden får 6,2 miljoner kronor extra nästa år för att klara av ökade kostnader för interkommunala ersättningar, externa hyror och driften av Havslätts camping.

Kommunstyrelsens budget utökas med 2,7 miljoner.

– Vi behöver göra ett utvecklingsarbete i kommunen för att bli effektivare, säger Ingela Ottosson och berättar att kommunen ska samordna sina ekonomisystem och HR-funktioner.

Förutom att anställa en förändringsledare ska man utöka kommunstyrelsens oförutsedda budgetpost med två miljoner.

– Det är för att kunna agera snabbt om det dyker upp större projekt som gynnar både landsbygden och våra tätorter, säger Andreas Erlandsson.

Socialnämnden får två miljoner extra som en kompensation för att statsbidraget ”fler händer i vården” tagits bort.

– Vi försöker finansiera det själva nu för att inte behöva minska ambitionsnivån. Vi vill behålla kvaliteten, så då skjuter vi in våra egna skattemedel, säger Ingela Ottosson.

Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 250 000 kronor för att kunna jobba vidare med kartläggning av havsvikar.

Tekniska nämndens budgetram minskas däremot med en halv miljon nästa år.

– Det är till följd av att vi har ändrat kommunens skogspolicy och kan göra ett lite större uttag av skog, säger Ingela Ottosson.

Ska ni finansiera delar av driften med inkomster från skogen?

– Ja, så gör vi redan i dag. Delar av intäkterna från skogen går till gatu- och parkavdelningen. För tekniska blir det här ett nollsummespel. Vi gör det ett enskilt år när vi ser att vi har möjlighet, säger Andreas Erlandsson.

När driftsbudgeten för 2020 antogs i våras fick majoriteten kritik för en budgetpost med ospecificerade besparingar på 19 miljoner. I den justerade budgeten finns inte längre några ospecificerade besparingar nästa år.

– 2021–2022 finns däremot fortfarande poster som vi inte har börjat titta på riktigt än hur vi ska hantera. Vi hoppas att regeringen levererar besked. Alla partier säger ju att de har förstått att det behövs mer pengar till välfärden.

Självfinansieringsgraden av de skattefinansierade investeringarna var tidigare tänkt att trappas upp till 100 procent, men nu vill majoriteten att målet även i fortsättningen ska vara minst 70 procent. Kommunen har stora investeringsbehov framöver.

– Vi behöver tidigarelägga vissa delar och då är det främst förskoleplatser som vi ser att vi har ett större behov av.

I majoritetens ändrade budget för 2020 uppgår resultat efter skatteintäkter till noll kronor. Resultatet på sista raden väntas dock bli drygt 32 miljoner tack vare kommunens finansiella intäkter.