Lärarförbunden, en psykolog och familjecentralen pekar på konsekvenserna av en besparing

Oskarshamn Artikeln publicerades
Öppna förskolan Trollsländan är en av verksamheterna som finns med i handlingsplanen, 400 000 kronor ska sparas där.
Öppna förskolan Trollsländan är en av verksamheterna som finns med i handlingsplanen, 400 000 kronor ska sparas där.

En psykolog i skolan, båda lärarförbunden och familjecentralen där öppna förskolan ingår ser risker med handlingsplanen som ska spara 11 miljoner kronor inom bildningsförvaltningen.

Som Nyheterna tidigare berättat kommer det behövas tuffa prioriteringar när kostnaderna ska minskas med 11 miljoner kronor. En handlingsplan har tagits fram och nu börjar reaktionerna komma.

En punkt handlar om att att sänka ramen för elevhälsan med 450 000 kronor. Det finns en idé om att dra ner på psykologtjänster och köpa in tjänster istället och det skulle minska kostnaderna.

Elisabeth Shahin Widmark, legitimerad psykolog inom elevhälsan i Oskarshamns kommun har ställt frågan till nämnden om hur det ska fungera i praktiken.

Historiskt sett har Oskarshamns kommun haft tre heltidsanställda psykologer för förskola, grundskola och gymnasium. Men antalet psykologer har minskat från tre till en.

– Den här terminen är det bara jag, säger Elisabeth Shahin Widmark.

Med bara en psykolog är det mycket svårt att hinna med allt. Det leder till att det blir köer och väntetid. I kommunen finns 18-19 elevhälsoteam som träffas ungefär varannan eller var tredje vecka på de olika skolorna, psykologerna är en viktig del av teamen.

– Som det är nu har jag bara möjlighet att gå på ett möte hos varje team.

När de är tre psykologer uppskattar Elisabeth Shahin Widmark att de ägnar cirka 25 procent åt psykologutredningar och cirka 75 procent till hälsofrämjande- och förebyggande arbete. De arbetar för att minska psykisk ohälsa och för att främja elevers möjlighet att klara skolans kunskapskrav. Det arbetet har blivit lidande när det finns två vakanser.

Hon undrar hur det är tänkt att det ska fungera om tjänster köps in istället. Om det är så att även förebyggande arbete ska täckas upp av inköpta tjänster för att undvika att eleverna drabbas.

Hon lyfter upp att det har visat sig tidigare att när elevhälsan har brist på psykologer så ökar belastningen på exempelvis BUP och fler elever drabbas av psykisk ohälsa.

– Vi behövs alla för att det här ska fungera, säger Elisabeth Shahin Widmark.

Utvecklingsgruppen på familjecentralen i Oskarshamn ser faror med att dra ner på öppna förskolan. Enligt handlingsplanen ska bemanningen minskas när 400 000 kronor ska sparas.

Utvecklingsgruppen trycker på att öppna förskolan har en viktig roll i det förebyggande arbetet kring föräldrastöd för de små barnen. Pedagogerna ser familjerna över tid och om de ser att någon förälder behöver mer stöd kan familjen få det på olika sätt.

Öppna förskolan har öppet varje vardag. En gång i veckan finns det utrymme för en riktat grupp, det kan vara exempelvis för föräldrar med psykisk ohälsa eller för unga föräldrar. Neddragningar minskar möjligheterna att ha den verksamheten.

Ordförandena i de båda lärarförbunden, Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet, har gjort gemensam sak. De undrar när skolan ska slippa vara en budgetregulator. De tycker att besparingsförslaget på 11 miljoner kronor inför 2020 är helt orimligt. De skriver att om de 11 miljonerna och underskottet för 2019 ska belasta 2020 års budget kommer det få allvarliga konsekvenser för Oskarshamns barn och ungdomar. Fler och fler barn har olika neuropsykiatriska sjukdomar som är resurskrävande, Många nyanlända behöver ha hjälp med svenska språket och engelska. När många tjänster sparas bort blir arbetsmiljön sämre och det blir mindre tid för varje barn.

Tobias Magnusson, ordförande i Lärarförbundet i Oskarshamn och Åke Nilsson, ordförande i Lärarnas riksförbund yrkar på att bildningsförvaltningen ska få ett tillskott på 15 miljoner för att kunna utveckla och inte bara avveckla år 2020.