Nytt biotopskyddsområde

Lämmedal Artikeln publicerades

Ett äldre naturskogsartat område i Lämmedal, kommer att omfattas av biotopskydd.

Det har Skogsstyrelsen nu beslutat.

Området, som är drygt 3,5 hektar, består av en barrblandskog som domineras av gamla tallar och äldre gran med ett påtagligt inslag av senvuxna träd.

En mindre del av området är även påverkat av brand.

Skogsstyrelsen gör bedömningen att området i sin helhet har höga bevarandevärden, vilka är särskilt förknippade med de gamla tallarna, lång trädkontinuitet, förekomst av död ved samt områdets brandhistorik.