Oenighet om befolkningsmål

Oskarshamn Artikeln publicerades
Det nya bostadsförsörjningsprogrammet väckte debatt i kommunstyrelsen. L och KD ville ändra målsättningen för kommunens invånarantal, medan SD yrkade på en återremiss.
Foto:Helen Edvall
Det nya bostadsförsörjningsprogrammet väckte debatt i kommunstyrelsen. L och KD ville ändra målsättningen för kommunens invånarantal, medan SD yrkade på en återremiss.

Hur många år tar det för Oskarshamns kommun att nå målet om 30 000 invånare?

Därom tvistar de politiska partierna.

Målsättningen för kommunens invånarantal blev en tvistefråga på kommunstyrelsens sammanträde i veckan. Liberalerna och Kristdemokraterna yrkade på att målsättningen 30 000 invånare år 2030 skulle ändras till 30 000 invånare år 2040 i kommunens nya bostadsförsörjningsprogram. De båda partierna såg det som mer realistiskt att målet skulle kunna uppnås tio år senare.

Med stöd av Moderaterna röstade dock majoritetspartierna – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet – igenom förslaget till bostadsförsörjningsprogram, där kommunen enligt scenario 30/30 uppnår cirka 30 000 invånare till år 2030 och därefter fortsätter att växa till cirka 33 000 invånare år 2050. Det är också den vision som kommunen arbetar efter.

Ytterligare två scenarier presenteras i bostadsförsörjningsprogrammet: scenario noll och scenario bakåt.

Scenario noll speglar en utveckling där kommunen långsiktigt bibehåller ungefär sin nuvarande befolkning, även om svängningar väntas ske längs vägen.

"Detta är även vad som förväntas enligt SCB:s befolkningsprognos för kommunen", står det i programmet.

Scenario bakåt speglar en utveckling där kommunen successivt minskar sin befolkning med cirka 3 000 personer till 2050. Detta på grund av industriell nedläggning, främst kopplat till OKG och stängning av kärnkraftsreaktorerna.

Oavsett vilket befolkningsscenario som blir verklighet behöver Oskarshamns kommun strategier för att hantera behov och möjliggöra tillväxt, konstaterar man i bostadsförsörjningsprogrammet. Det räcker inte med att reaktivt planera för en utbyggnad i takt med efterfrågan. I stället krävs proaktiva åtgärder för att göra en önskad utveckling möjlig.

"Vikten av att marknadsföra befintlig planlagd mark för bostäder kan inte underskattas. Risken är annars stor att nuvarande moment 22 mellan befolknings- och bostadsutveckling fortsätter råda. För att möta det ökade behovet av bostäder i scenario 30/30 så behövs det byggas omkring 115 bostäder per år och för scenario noll mellan 30–40 bostäder per år."

Bostadsförsörjningsprogrammet lämnas nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Målsättningen för invånarantalet togs även upp när kommunstyrelsen behandlade ett förslag till vision för Oskarshamns kommun 2030 som ska skrivas in i budgethandlingarna. L och KD fick inte heller där gehör för att målsättningen skulle gälla år 2040. Moderaterna yrkade på en återremiss eftersom man ville ha ett fylligare dokument, men blev nedröstade.

"År 2030 är vi 30 000 invånare. I Oskarshamns kommun finns attraktiva boenden och en omgivning som är god att växa upp, leva och åldras i", står det på de första raderna i visionen.