Så stor blir den nya kombiterminalen

Oskarshamn Artikeln publicerades
Kartan visar hur stor yta kombiterminalen hade täckt om den byggts inne i centrala Oskarshamn. Området som kommer att tas i anspråk för anläggningen ligger i själva verket väster om södra infarten.
Kartan visar hur stor yta kombiterminalen hade täckt om den byggts inne i centrala Oskarshamn. Området som kommer att tas i anspråk för anläggningen ligger i själva verket väster om södra infarten.

Bygget av kombiterminalen vid Kvastmossen väntas kosta 575 miljoner kronor. En miljon kvadratmeter industrimark tillkommer om planerna går i lås.

Det har framkommit tidigare att det är en enorm detaljplan som har tagits fram för kombiterminalen och företagsparken som ska ligga väster om södra infarten. För att göra det extra tydligt har samhällsbyggnadskontoret nu gjort jämförelser med den befintliga industrimarken i Oskarshamns tätort.

I dagsläget finns cirka två miljoner kvadratmeter industrimark i Oskarshamns tätort, varav en tredjedel används av Scania.

Vid kombiterminalen tillkommer en miljon kvadratmeter industrimark. Hela kombiterminalens yta blir på 1,8 miljoner kvadratmeter.

– Det här är vårt största detaljplaneuppdrag, säger samhällsbyggnadschef Lena Saksi som berättar att kombiterminalen skulle sträcka sig från Kustbevakningen till sjukhuset om den låg inne i stan.

En kombiterminal är en anläggning där gods flyttas mellan väg- och järnvägstransporter. Kostnaden för kombiterminalen beräknas totalt bli 575 miljoner kronor.

Förslaget till detaljplan har varit ute på samråd under två månader, vilket innebär att berörda fått möjlighet att lämna synpunkter. Ett antal steg återstår innan planen kan fastställas av kommunfullmäktige.

Syftet med att anlägga en kombiterminal är att samla och skapa effektivare godsflöden, avlasta mer centrala delar av staden från tung trafik och möjliggöra miljövänligare transporter.

Scania är ett av företagen i Oskarshamn som planerar att använda sig av mer järnvägstransporter i framtiden.