Debatt

Direkt demokrati som passar på 2000-talet

Debatt Artikeln publicerades

Låt fler forma framtiden. Formuleringen är hämtad från betänkandet kring demokratiutredningen (SOU 2016:5) som bland annat betonar vikten av fler kanaler för påverkan via exempelvis medborgarförslag genom så kallad folkmotion och en så kallad ”demokratiportal” på nätet där man kan lämna förslag och stödja folkmotioner. Det bör enligt betänkandet finnas fler verktyg för lokala folkomröstningar för att öka möjligheten till engagemang.

Flera kommuner har sedan flera år tillbaka haft möjligheten till medborgarförslag via respektive kommuns webbplats, vilket är ett lovvärt initiativ delvis i enlighet med vad demokratiutredningen belyser, men man kan ställa sig frågan om det är tillräckligt?

I det moderna samhället finns det större krav på delaktighet och möjlighet att påverka från medborgarna, vilka har svårt att få genomslag för sina idéer i dagens partipolitik med tydliga gränsdragningar. Detta skapar en brist på engagemang inom politiken vilket i sin tur skapar en ohållbar situation för den svenska politiken. I betänkandet kring 2014 års demokratiutredning skrivs bland annat detta: ”Endast 15 procent av medborgarna tycker sig kunna påverka politiska beslut på nationell nivå mellan valen”. Detta är en alarmerande siffra och påvisar vikten av att utveckla den svenska demokratin.

Ordet demokrati kommer som de flesta vet från grekiskan och betyder ungefär ”Folkstyre”. Den svenska politiken av idag kan mer kännetecknas av ”politikerstyre” än ”folkstyre” i och med att den reella möjligheten att faktiskt påverka politiken från folkets håll är väldigt liten. Det är därför dags för en reformering av det politiska systemet med fler verktyg för direkt påverkan från folket, det vill säga direktdemokrati även i Sverige. Direktdemokrati är kortfattat en slags beslutsform där de röstberättigade direkt påverkar och fattar beslut. Denna form av demokrati finns redan i Schweiz där den fungerat under lång tid.

Direktdemokrati förespråkas bland annat av det parti jag är medlem i, Direktdemokraterna, ett modernt parti utan partipolitik. Vi står för folkets vilja och röstar i enlighet med folkets vilja. Om 60 procent av Direktdemokraternas väljare vill säga ja till en fråga och 40 procent vill säga nej så kommer våra röstförmedlare att dela upp sina röster på motsvarande sätt i omröstningen, exempelvis åtta ja och sex nej. Varje medlem kan lägga fram förslag att ta upp för omröstning och om majoriteten av medlemmarna godkänner det så lägger röstförmedlarna fram förslaget i exempelvis riksdag, kommunfullmäktige etcetera.

Direktdemokraterna förespråkar även ”Flytande demokrati”, vilket innebär en blandning av direktdemokrati och dagens representativa demokrati. Det innebär att man inte behöver rösta på varje fråga utan inriktar sig på de frågor man brinner för och i övrigt delegerar sin röst till exempelvis ett annat partis åsikt i vissa frågor. Den som delegerat sin röst kan närsomhelst ta tillbaka sin röst. Detta skapar en smidighet som gör att väljarna kan fokusera och välja formen för sitt engagemang.

Detta anser jag är en modern form av demokrati som passar bra för 2000-talet och framåt, detta skapar fler möjligheter för engagemang, både på lokal nivå men även på riksnivå. Direktdemokraterna kandiderar på riksdagsnivå, landstingsnivå och kommunalnivå. Låt fler forma framtiden!

Jenny Rydhammer

Direktdemokraterna lokalavdelning Kalmar